Posts Tagged ‘Maria ma Mareta’

“Vaavaai mo mea aopito sili.”

L A U G A

Tusi Faitau: Luka 10:38–42

Matua – ff.41 & 42:   “A ua tali atu le Alii ia te ia, ‘Mareta e, ua e popole, ma ua pupu lou loto i mea e tele; a o le mea lava e tasi e ao ina ia maua; ua filifilia foi e Maria lea mea lelei, e le ave’eseina ia te ia.’”

Manatu Autu: “Vaavaai mo mea aopito sili.

Faatomuaga: Ua le o toe pumo’omo’o le lalolagi i nei ona po.  Ua le o toe tumau foi le soifuaga o tagata Samoa e pei ona i ai i le tele o tausaga ua mavae.  Sa gata le vaai na o nai motu laiti, le sami e si’osi’omia ai, ma le vao i ga’uta e galulue i ai mo le tausiga o le soifua malosi faale-tagata.

O nei aso, ua tele ina aga’i le malosi faale-tagata i sailiga ma faaputuputuga o le ‘oa faale-lalolagi.  Ona ua faapitotasi le malosi faale-tagata tau o mea faale-tino, ua avea lena ma mea ua manatu ai le to’atele: “E sa’o lava a’u—o lea ua ou manuia; ua lava lea lelei mo lo’u lumana’i.”  Peitai, o lau lava lea vaai; a e mo le to’atele, e le o le tulaga lea e tatau ona i ai.

Ona o le olaga fesesea’i solo lea o le tagata—i ona manatu ma ona lava mafaufauga e tele, o lea na fetalai ai IESU i upu ua fai ma Matua: “Mareta e, Mareta e, ua e popole, ma ua pupu lou loto i mea e tele; a o le mea lava e tasi e ao ina ia maua; ua filifilia foi e Maria lea mea lelei, e le ave’eseina ia te ia.”

Ua masani ona tatou faalogo i lenei tala i le ‘au uso o Maria ma Mareta.  Ua na o Luka na tusia, a e leai ni faamatalaga a Mataio, Mareko ma Ioane—e le mautinoa se mafua’aga.  Peitai, ua i ai ni mafaufauga ma ni manatu ua tutupu mai i e su’esu’e i le Tusi Paia, e faapea: Ai lava ua lava ma totoe upu ua saunoa i ai le Alii, e ‘aumaia ai le fe’au o loo finagalo le Alii e a’oa’o mai mo le soifuaga manuia o le tagata ma lona lumana’i.

Se’i o tatou manatunatu atili mo lea tulaga taua mo le soifua manuia o le tagata:

Manatu #1:  E i ai le mea e tasi e moomia e le tagata.

Ai se a e maumau ai le ola ona o le mana’o tele ma le loto tu’inanau? —i le faaputuputuina o le ‘oa faale-lalolagi?  Ai se a lava e saga faia ai, pe a fai e maumau ai le ola?

(a)  Peiseai ua loto tiga Iesu i ana fetalaiga ia Mareta.  E foliga ua sili ia Maria lona nofonofo ma faalogolgo i a’oa’oga a Iesu; a o lea e tigaina Mareta i gasese ma tapenapena fe’au o le aiga!  E le tioa a muimui Mareta.  O le tali atu a Iesu, e le o sapasapaia le loto tiga o Mareta:  “Mareta…ua  pupu lou loto i mea e tele; a o le mea lava e tasi e ao ina ia maua…  E i ai le mea e tasi e mo’omia … “Ua filifilia foi e Maria lea mea lelei…  O le fesili:  O le a lenei mea o loo moomia?  Ae o le a foi lea mea ua filifilia e Maria?

(e)  E foliga e faatelevave fetalaiga a Iesu, e pei o upu i le Matua; a e o tulaga masani i talatalanoaga faale-aiga, e tatau ona tele nisi upu e talanoa i ai!  Silasila foi, e masani i talanoaga faale-aiga, ona faapea ane:  “Mareta, e le faapea e fai atu nei sa’u tala ona ou te le fiafia i au sauuniuniga—aua e ‘ese ma le manogi manaia pe a toe tuu i ai ma sina sosi laula’au, lea na faia e Lasalo.”  E faapena le tele o talanoaga, aua o tulaga masani ia i le faalelei atili o le soifuaga faale-tagata.  E ui i lea, e i ai lava mea e sili atu i lo lena, mo le soifuaga manuia au i luma o le tagata.

(i)  O le mea sili la mo le soifuaga lumana’i o le tagata, o le mea tonu lava lea na filifilia e Maria i lona loto.  Taga’i foi, e maua so’o taimi tatou te ta’umamafa ai ma feinu faale-aiga.  A e ‘ese ma le itiiti taimi tatou te faalogologo ai i Afioga a le Atua, pei ona a’oa’o mai e Iesu.  E moni e taua le ta’umafa o le falaoa, a e le na o le falaoa e ola ai le tagata.  Faafofoga foi a’oa’oga a Iesu:  “O ia te a’u mea e ‘ai tou te le iloa … O la’u mea e ‘ai, ia ou faia le finagalo o le na ‘auina mai a’u. ..” (Jn. 4:32,34).

Manatu #2:  Ua pupu o tatou loto i mea e tele.

O le mea e tasi o loo mo’omia nei, o Afioga ia a le Atua.  E tele manatunatuga i o tatou loto, e tele foi mafaufauga,  e uma lenei aso, uma lenei tausaga, ae le mafai lava ona uma mea e loto i ai le tagata.  Afai tatou te le lagona le musumusuga a le Agaga o le Atua i o tatou loto ta’ito’atasi, e le mafai, le mafai lava ona faamalieina o tatou loto i tu’inanau o le lalolagi.

(a)  O le mea e tasi o loo mo’omia nei, o le Areto (falaoa) o le ola.  O Iesu, o ia lava o le areto a le Atua mo le ola faavavau—Na auina mai e le Atua le Tama mo ‘oe ma a’u, ma le lalolagi atoa.  O ia o le Upu o le alofa, ina ia tatou alolofa ai i le Atua i o tatou loto, i o tatou manatu ma lo tatou malosi atoa.  O le faatinoga o lea alofa, ua fai ai ma tulafono: “Ia e alofa atu i le ua oulua tua’oi, e pei lava o ‘oe ia te ‘oe.”

(e)  O le Afioga a le Atua—o le ‘Upu e feso’otai ai tagata uma.  Ua fetalai le Alii:  “Ia outou mua’i saili le Atua ma lana amiotonu…”  A o le amiotonu a le Atua, o le feso’otaiga moni lea faale-fanau a le Atua.  E le mafai ona solosolo lelei le tagata pe a aunoa ma lenei feso’otaiga.  A iai le ola fesootai, ona maua lea o le ola fetausia’i, le ola fegalegalea’i, atoa ma le ola mafuta faatasi o le tasi i le isi—o iina e maua le ola fiafia ma le ola fia faafetai.

(i)  O le Afioga a le Atua—o Keriso lava lea ma lona alofa tunoa; le ola faamagalo atu, ola e le fia taui ma sui; o le ola e alofa atu ina ia faalelei le fe’ese’eseaiga, a ia mafutaga pea faatasi.  O le pogai lea o le soifua mai o le tagata i le lalolagi.  O le soifua i Afioga a le Atua, ua le na o upu ma faamatalaga, a e o le faatinoga o le mafutaga tuufaatasi.

LE ‘au faitau ma le ‘au faafofoga e, o le pogai o le Ekalesia a Iesu Keriso i le lalolagi:  Ia tatou soifua ma ola ai faatasi.  E le gata i o tatou tino-tagata, a e aofia ai ma isi uso-a-tagata.  Ua tatou faifai mea taatasi i le li’o o le Tala Lelei ia Keriso—o le sui lava lea o Keriso i le lalolagi.  Ia tatou alolofa le tasi i le isi, aua o le faatinoga lava lea o le poloaiga mulimuli a le Alii……IA OUTOU FEALOFANI.

A e aua nei galo, o loo i ai pea mea pito sili ona taua mo le soifua auauna faamaoni i le Atua:  Ia iloa Afioga a le Alii.  Tupulaga e, o teine ma tama, ua mae’a le soifua taumafai o nisi; a e o loo faaauau pea le taumafai o le toatele.  Ia outou manatua lenei mea, o le poto o le mea alofa mai le Atua, aua nei faasili manatu i o tatou loto; ae ia faasili pea le Atua.  Afai e te aoga mo le Alii, o le mea sili lea ona taua, aua o le aano moni lea o le a’oaoga a le Alii o Iesu:  “Ua filifilia foi e Maria lea mea lelei, e le ave’eseina ia te ia.”

Soma e, ia toto’a lau taga’i i mea pito sili ona taua, aua so ta manuia mo le lumana’i.  Ia faaaogaina lou soifua ma o tatou ola, tatou te auauna ai pea ia Iesu ma lona finagalo.  Na afio mai Keriso, ua uma ona saunia le galuega o le Togiola, ina ia magalo agasala a le lalolagi, ma le ola faavavau ua tatala ma avanoa tatou te ulufale atu i ai, pe a e salamo i au agasala ma faatuatua i le Togiola e ala ia Keriso Iesu.

AMENE.

—————————————————————————————————————-

Rev. Emau S. Petaia, F.S.

06/01/08 Leone … 3rd. Sunday after Pentecost

06/11/95 Ft. Lewis;

06/12/88 Seattle II

—————————————————————————————————————

Revized for Website — 06/29/12