Posts Tagged ‘Lauga’

“O le taunuuga o le faamoemoe faa-Kerisiano.”

L A U G A

Tusi Faitau: Feagaiga Tuai: Kenese 32:22-32; Feagaiga Fou: Luka 22:39-46.

Matua:     Kenese f.26B ….. “Ou te le tuuina atu lava ‘oe seia e faamanuia mai ia te a’u.

Luka f.44a ……… “Ua puapuaga o ia, ua atili ai lana tatalo.”

Manatu Autu:    “O le taunuuga o le faamoemoe faa-Kerisiano.”

Faatomuaga:       O le upu ‘tauivi, tauiviga; finau, finauga; tau, taua; tauva, ma le tauvaga’: E tasi lo latou faamoemoe—ia maua le manumalo; ia faaeaina i le numera tasi; ia maua le fu’a o le faailoga, ma faapaleina i le pale matagofie ua saunia mo le ua manumalo.

O le tala na faitauina i le Kenese, o le faamanuiaga lea na maua e Iakopo mai le Atua.  E lua vaega taua o i lea faamanuiaga: (i) O le aganuu ma tu faa-Isaraelu, e avatu le faamanuiaga i le ua aopito matua o le fanau. (E foliga faapea foi aganuu faa-Samoa.)  O Esau ma Iakopo, ua na o le to’alua i laua; e matua Esau, ae ui’i Iakopo.  O lona uiga, e tatau ona maua le faamanuiaga o le ulumatua e Esau. (ii) O le tala na faitauina, ua na o le faamanuiaga i faaupuga. A o lona faataunuuina moni, lea o le a tatou mafaufau i ai; a e sa le’i faia foi lenei faamanuiaga i se ‘auala faigofie.

E faapea foi i le tala ua tusia e Luka: O le tauiviga i faigata ma puapuaga na feagai ma le Alii o Iesu.  Na mua’i folafolaina le finagalo o le Atua—o le a fanau mai le tama, e i lona ua le malo.  Na faatoa faataunuu i le Feagaiga Fou: I le afio mai o le Alo Pele e toatasi o le Atua le Tama i le lalolagi. Sa le’i faigofie lenei faatinoga, aua na faafeagai ma faigata ma puapuaga.

O nei tauiviga uma e faia e le tagata i le lalolagi, e le faale-tino ae faale-Agaga.  Ae ui ina faale-Agaga, a ua  auala mai i mea e vaai i ai mata, faalogo i ai taliga, aua o ala pito faigofie ia e malamalama lelei ai tagata o le lalolagi.

Manatu #1:  Ia tauivi ma teu pea i le loto, o a mea e tutupu mai i luma atu.

So’o se tagata taumafai mo le manumalo, e tatau ona i ai i le mafaufau ma lona loto se “ata” po’o foliga o le mea ua tausinio i ai.  Ae o lea foi sini o le faamoemoe, o loo i ai se mea e fiafia ai le loto o le ua finau.

E tupu le le fiafia o se ‘au taaalo, pe a fai ‘ae le malo i taaloga.  A o se ata latalata mai i le mafua’aga: Ai ona ua le lelei ona a’oa’oina—e le’i lava sauniuniga.  A to’ilalo le itutaua, e le taumate e to’atele nisi o i latou ua ‘uma ai lo latou soifua; a e o e ua totoe, e ta’ita’iina i latou e fai ma pologa po’o ni pagota.  E tuua’iina le ‘au tau to’ilalo, ona e le’i lava a latou sauniuniga.

O le le lava o a’upega, o le faatamala o le ta’ita’i po’o tagata tau—o nisi na o mafu’aga taatele, e ala ai ona faatoilaloina se ‘au tau sauniuni mo le taua.

Manatu $2:  A faalogo i upu o faamanuiaga, mafaufau i ou tiute ma matafaioi.

A lagona i taliga faamatalaga, ona fuafua lea e le loto ma le mafaufau tulaga e mafai ona faia e le tagata.  O le faatinoina ma lona faataunuuina, e tofu lava le tagata ma lagona eseese—e faalagolago lena i mea na soifua mai ma le tagata: i lona aiga, i lona atunuu, faapea i le li’o o le mea ua nofo tumau ai; ae maise o e ua latou faifai mea faatasi.

O le iuga la, po’o le taunuuga o le faamoemoe sili ona taua i le tagata soifua, e le ose tulaga e faia i se aso e tasi, po’o se tausaga e tasi; ae o le soifuaga atoa ma ona talatu.  Faauta i le faamanuiaga na maua e Iakopo, e ‘ese lava mafaufauga faale-tagata, ‘ese fuafua mamao a le Atua soifua.

O le faamanuiaga na ‘auala mai i tauiviga e i ai faigata ma puapuaga; o le faamanuiaga sa ‘auala mai i manatu faaletonu o le tagata ma togafitiga e fausia i manatu faalotolotolua ma le le mautu; a o lona taunuuga e faatoa iloa tonu ai e le tagata auauna, e le ose mea e faia ina ia faaleaga i le tagaga, ae ia manuia le lumana’i mamao, mamao lava o le tagata talitonu.

O le faamanuiaga e ‘auala mai i le tagata e toatasi (Iakopo) na o’o ina faamanuiaina ai i latou uma na tutupu ma ola mai ia te ia.  Na ta’ua lenei fanauga, o le Fanauga a Isaraelu, o le Nuu o le Atua; na tausia e le Atua i la latou faigmalaga mamao, se’ia o’o ina taunuu i le Nuu Folafolaina, e tafe ai le meli ma le suasusu—o foliga na o le tagata ua faamanuiaina e le Atua.

Manatu #3:  Ai se a ua le maua ai le pale o le manumalo?

O le fesili e tali i ai o tatou tagata ta’ito’atasi; aua e ese’ese ala ma mafua’aga ua solimuli ai le to’atele, ma faato’ilaloina i le matapoto o Satani.  Ae o nisi nei o vaivaiga taatele o loo maua pea i le soifuaga faaletagata: O le fiu gofie; o le le atoatoa o le loto talitonu; o le ‘augata ma le faapalapala, atoa ma le faatuutuu e soso’o ai lava ma le nofonofo.

Ua ou ‘aumaia nei tauiviga e lua: (i) tauiviga a Iakopo ma le agelu, lea na suia ai lona igoa—ua le toe ta’ua o Iakopo, a e o Isaraelu (o ia o le tupuaga o le Nuu o le Atua); (ii) ma le tauviga a le Alii o Iesu i ona faigata a o sauniuni pea mo le faataunuuina o le valoaga na folafolaina mai i le amataga.

Sa le’i faigofie i le Alii le faataunuuina o le faamanuiaga ua tuuina ia te IA.  Na toetoe ina faavaivai.  Peitai, o lana toe onosa’i lava na ia faapea ane ai, “ae ui lava i lea, aua le faia lo’u loto a o lou finagalo.”  O le finagalo ia faataunuu le faatinoga o le Togiola—e ala i lona maliu ma lona toe soifua mai le tuugamau ma le oti.  Na toe soifua IESU, ma afio i le lagi e mafuta faatasi ma le Tama, ina ia fautua mo a tatou agasala, a e tatou sao atu ai i le manuia e faavavau faavavau lava.

Uso e i la Keriso, tatou tauivi pea ina ia tatou manumalo.  Tauivi ma tatalo, finau ma faalagolago i le Atua.  Taofi mau i a’upega o le taua—onosa’i, faapalepale, mata alofa, aua le faaitaita gofie, faamaoni ma ia manatua lou Alii o Iesu, o lou ta’ita’i sili lea.

Ona o Keriso lo tatou Faaola. …….. AMENE.

——————————————————————————————————

06-08-08 rev. Leone – 4th after Pentecosgt;

09-27-98 Leone;

06-25-95 rev. Ft. Lewis

06-25-89 rev. Sii

04-27-86 Sii

——————————————————————————————————-

Revized for Website   06/30/2012


“Vaavaai mo mea aopito sili.”

L A U G A

Tusi Faitau: Luka 10:38–42

Matua – ff.41 & 42:   “A ua tali atu le Alii ia te ia, ‘Mareta e, ua e popole, ma ua pupu lou loto i mea e tele; a o le mea lava e tasi e ao ina ia maua; ua filifilia foi e Maria lea mea lelei, e le ave’eseina ia te ia.’”

Manatu Autu: “Vaavaai mo mea aopito sili.

Faatomuaga: Ua le o toe pumo’omo’o le lalolagi i nei ona po.  Ua le o toe tumau foi le soifuaga o tagata Samoa e pei ona i ai i le tele o tausaga ua mavae.  Sa gata le vaai na o nai motu laiti, le sami e si’osi’omia ai, ma le vao i ga’uta e galulue i ai mo le tausiga o le soifua malosi faale-tagata.

O nei aso, ua tele ina aga’i le malosi faale-tagata i sailiga ma faaputuputuga o le ‘oa faale-lalolagi.  Ona ua faapitotasi le malosi faale-tagata tau o mea faale-tino, ua avea lena ma mea ua manatu ai le to’atele: “E sa’o lava a’u—o lea ua ou manuia; ua lava lea lelei mo lo’u lumana’i.”  Peitai, o lau lava lea vaai; a e mo le to’atele, e le o le tulaga lea e tatau ona i ai.

Ona o le olaga fesesea’i solo lea o le tagata—i ona manatu ma ona lava mafaufauga e tele, o lea na fetalai ai IESU i upu ua fai ma Matua: “Mareta e, Mareta e, ua e popole, ma ua pupu lou loto i mea e tele; a o le mea lava e tasi e ao ina ia maua; ua filifilia foi e Maria lea mea lelei, e le ave’eseina ia te ia.”

Ua masani ona tatou faalogo i lenei tala i le ‘au uso o Maria ma Mareta.  Ua na o Luka na tusia, a e leai ni faamatalaga a Mataio, Mareko ma Ioane—e le mautinoa se mafua’aga.  Peitai, ua i ai ni mafaufauga ma ni manatu ua tutupu mai i e su’esu’e i le Tusi Paia, e faapea: Ai lava ua lava ma totoe upu ua saunoa i ai le Alii, e ‘aumaia ai le fe’au o loo finagalo le Alii e a’oa’o mai mo le soifuaga manuia o le tagata ma lona lumana’i.

Se’i o tatou manatunatu atili mo lea tulaga taua mo le soifua manuia o le tagata:

Manatu #1:  E i ai le mea e tasi e moomia e le tagata.

Ai se a e maumau ai le ola ona o le mana’o tele ma le loto tu’inanau? —i le faaputuputuina o le ‘oa faale-lalolagi?  Ai se a lava e saga faia ai, pe a fai e maumau ai le ola?

(a)  Peiseai ua loto tiga Iesu i ana fetalaiga ia Mareta.  E foliga ua sili ia Maria lona nofonofo ma faalogolgo i a’oa’oga a Iesu; a o lea e tigaina Mareta i gasese ma tapenapena fe’au o le aiga!  E le tioa a muimui Mareta.  O le tali atu a Iesu, e le o sapasapaia le loto tiga o Mareta:  “Mareta…ua  pupu lou loto i mea e tele; a o le mea lava e tasi e ao ina ia maua…  E i ai le mea e tasi e mo’omia … “Ua filifilia foi e Maria lea mea lelei…  O le fesili:  O le a lenei mea o loo moomia?  Ae o le a foi lea mea ua filifilia e Maria?

(e)  E foliga e faatelevave fetalaiga a Iesu, e pei o upu i le Matua; a e o tulaga masani i talatalanoaga faale-aiga, e tatau ona tele nisi upu e talanoa i ai!  Silasila foi, e masani i talanoaga faale-aiga, ona faapea ane:  “Mareta, e le faapea e fai atu nei sa’u tala ona ou te le fiafia i au sauuniuniga—aua e ‘ese ma le manogi manaia pe a toe tuu i ai ma sina sosi laula’au, lea na faia e Lasalo.”  E faapena le tele o talanoaga, aua o tulaga masani ia i le faalelei atili o le soifuaga faale-tagata.  E ui i lea, e i ai lava mea e sili atu i lo lena, mo le soifuaga manuia au i luma o le tagata.

(i)  O le mea sili la mo le soifuaga lumana’i o le tagata, o le mea tonu lava lea na filifilia e Maria i lona loto.  Taga’i foi, e maua so’o taimi tatou te ta’umamafa ai ma feinu faale-aiga.  A e ‘ese ma le itiiti taimi tatou te faalogologo ai i Afioga a le Atua, pei ona a’oa’o mai e Iesu.  E moni e taua le ta’umafa o le falaoa, a e le na o le falaoa e ola ai le tagata.  Faafofoga foi a’oa’oga a Iesu:  “O ia te a’u mea e ‘ai tou te le iloa … O la’u mea e ‘ai, ia ou faia le finagalo o le na ‘auina mai a’u. ..” (Jn. 4:32,34).

Manatu #2:  Ua pupu o tatou loto i mea e tele.

O le mea e tasi o loo mo’omia nei, o Afioga ia a le Atua.  E tele manatunatuga i o tatou loto, e tele foi mafaufauga,  e uma lenei aso, uma lenei tausaga, ae le mafai lava ona uma mea e loto i ai le tagata.  Afai tatou te le lagona le musumusuga a le Agaga o le Atua i o tatou loto ta’ito’atasi, e le mafai, le mafai lava ona faamalieina o tatou loto i tu’inanau o le lalolagi.

(a)  O le mea e tasi o loo mo’omia nei, o le Areto (falaoa) o le ola.  O Iesu, o ia lava o le areto a le Atua mo le ola faavavau—Na auina mai e le Atua le Tama mo ‘oe ma a’u, ma le lalolagi atoa.  O ia o le Upu o le alofa, ina ia tatou alolofa ai i le Atua i o tatou loto, i o tatou manatu ma lo tatou malosi atoa.  O le faatinoga o lea alofa, ua fai ai ma tulafono: “Ia e alofa atu i le ua oulua tua’oi, e pei lava o ‘oe ia te ‘oe.”

(e)  O le Afioga a le Atua—o le ‘Upu e feso’otai ai tagata uma.  Ua fetalai le Alii:  “Ia outou mua’i saili le Atua ma lana amiotonu…”  A o le amiotonu a le Atua, o le feso’otaiga moni lea faale-fanau a le Atua.  E le mafai ona solosolo lelei le tagata pe a aunoa ma lenei feso’otaiga.  A iai le ola fesootai, ona maua lea o le ola fetausia’i, le ola fegalegalea’i, atoa ma le ola mafuta faatasi o le tasi i le isi—o iina e maua le ola fiafia ma le ola fia faafetai.

(i)  O le Afioga a le Atua—o Keriso lava lea ma lona alofa tunoa; le ola faamagalo atu, ola e le fia taui ma sui; o le ola e alofa atu ina ia faalelei le fe’ese’eseaiga, a ia mafutaga pea faatasi.  O le pogai lea o le soifua mai o le tagata i le lalolagi.  O le soifua i Afioga a le Atua, ua le na o upu ma faamatalaga, a e o le faatinoga o le mafutaga tuufaatasi.

LE ‘au faitau ma le ‘au faafofoga e, o le pogai o le Ekalesia a Iesu Keriso i le lalolagi:  Ia tatou soifua ma ola ai faatasi.  E le gata i o tatou tino-tagata, a e aofia ai ma isi uso-a-tagata.  Ua tatou faifai mea taatasi i le li’o o le Tala Lelei ia Keriso—o le sui lava lea o Keriso i le lalolagi.  Ia tatou alolofa le tasi i le isi, aua o le faatinoga lava lea o le poloaiga mulimuli a le Alii……IA OUTOU FEALOFANI.

A e aua nei galo, o loo i ai pea mea pito sili ona taua mo le soifua auauna faamaoni i le Atua:  Ia iloa Afioga a le Alii.  Tupulaga e, o teine ma tama, ua mae’a le soifua taumafai o nisi; a e o loo faaauau pea le taumafai o le toatele.  Ia outou manatua lenei mea, o le poto o le mea alofa mai le Atua, aua nei faasili manatu i o tatou loto; ae ia faasili pea le Atua.  Afai e te aoga mo le Alii, o le mea sili lea ona taua, aua o le aano moni lea o le a’oaoga a le Alii o Iesu:  “Ua filifilia foi e Maria lea mea lelei, e le ave’eseina ia te ia.”

Soma e, ia toto’a lau taga’i i mea pito sili ona taua, aua so ta manuia mo le lumana’i.  Ia faaaogaina lou soifua ma o tatou ola, tatou te auauna ai pea ia Iesu ma lona finagalo.  Na afio mai Keriso, ua uma ona saunia le galuega o le Togiola, ina ia magalo agasala a le lalolagi, ma le ola faavavau ua tatala ma avanoa tatou te ulufale atu i ai, pe a e salamo i au agasala ma faatuatua i le Togiola e ala ia Keriso Iesu.

AMENE.

—————————————————————————————————————-

Rev. Emau S. Petaia, F.S.

06/01/08 Leone … 3rd. Sunday after Pentecost

06/11/95 Ft. Lewis;

06/12/88 Seattle II

—————————————————————————————————————

Revized for Website — 06/29/12

 

 

“Ia tatou foliga ia te ia.”

L A U G A

Tusi Faitau: Feagaiga Tuai:  Isaia 43:1–12;  Feagaiga Fou:  Roma 8:12–17

Matua – Isaia 43:6,7—- “Ou te fai atu i le itu i matu, Tuu mai ia; ma le itu i toga, Aua le taofia; au mai ia o’u atalii ai mea mamao, ma o‘u afafine ai le tuluiga o le lalolagi; (7) o i latou uma ua igoa i lo‘u igoa, na ou faia ia viia ai a‘u; na a‘u gaosia ma ‘ou faia lava i latou. (Roma 8:17b) …pe afai tatou te tiga faatasi ma ia, ina ia faamanuia foi i tatou faatasi ma ia.”

Manatu Autu: “Ia tatou foliga ia te Ia.”

Faatomuaga:   Ua tofu i tatou ma lona aiga e tupu mai ai—o le vaaiga faaletino lea.  A e afai tatou te manatunatu faale-Agaga, ona tatou faapea ane lea: ‘O i tatou o fanau a le Atua i le Ekalesia Kerisiano’.

E seasea o’o i ai se manatu faale-lalolagi, vagana ua ulufale le tagata i le Malumalu, ma tapuai i le Atua i le faamaoni, ona lagona ai lea o le musumusuga lilo a le Agaga Paia.  A mata’u ma ava i le Atua, ona tosina lea o le loto e tapua’i ma vivii i le suafa mamalu o le Atua soifua.  O le faamaoniga lea, o i tatou lava o le fanau a le Atua le Tama, le Alo, ma le Atalii—o e ua mafuta faatasi i le Ekalesia Kerisiano.

E iloa le fanau a le Atua, e le gata i le ta’u, ae ona o mea latou te faia, aua na poloa’i IESU: “O atu ia outou i le lalolagi uma, ina tala’i atu ai le tala lelei i tagata uma lava. (16) O le faatuatua ma papatisoina, e faaolaina ia; a o le le faatuatua, e faasalaina ia.”  (Mareko 16:16,17).

Ua molimau le Kenese, e le’i tuulafoaiina le Ulua’i tagata e le Atua.  Na poloai le Atua ia Atamu ma Eva, ia pule i laua i mea uma o loo i le faatoaga, ae ia tautuana lava—ia la usiusita’i.  A e paga lea, ua le usiusita’i!  Ua oo ina a’afia ai “foliga paia o le Atua na fai a’i le tagata.”  Ae le’i tuulafoaiina e le Atua le tagata, ua na saili mai pea i se tasi e usiusitai ma faamaoni, e ‘auala mai ai lona finagalo.  Ua o’o ina filifilia le auauna o Aperaamo; a o e na tutupu mai ia Aperaamo, o Isaraelu ua fai ma “nuu o le Atua.”  Ae leai se mafaufau poo se agaga o le nuu, vagana i latou o loo nonofo ai i le nuu.

Ua tupu olaola le lalolagi, ua faitauina aso ma tausaga.  Ae fai mai upu o le valoaga, “o le a fanau mai lou Faaola, o le Mesia, i le faaatoaga o tausaga.”  Na faatino i le fanau mai o Iesu; ua le faapito tasi na o Isaraelu.  E faamaonia lea i le fetufaaiga a Iesu ma le fafine Samaria i luga o le vaieli:  Fai mai le fafine, “o Ierusalema o le mea lea e tatau ona tapuai ai le tagata i le Atua.”  Ae fetalai Iesu:  “Funa e, talitonu mai ia te a’u, e oo mai ona aso, tou te tapuai i le Tama e le gata i lenei mauga, poo Ierusalema … ua oo nei foi i ai, o e tapuai faamaoni latou te tapuai i le Tama i le agaga ma le faamaoni; aua o loo saili le Tama i e tapuai faapena ia te ia.”

O i tatou o le “fanau a le Atua, o e ua tapuai ia te IA.”

MANATU #1:  “O le alofa faa-tama i le fanau.”

Ua manino le “ata” ua aumaia e Isaia e uiga i le va feagai o le Atua ma Isaraelu, o le ata lava “o le alofa o le Atua i lana fanau.”  Na tausia Isaraelu e le Atua a o itiiti lava, na ta’ita’i ma faasino Isaraelu i le ala tonu.  Peitai, na le usiusitai ma le faalogo, ae na alofa pea le Atua.  E tele mea ofoofogia na saunia e le Atua e lavea’i ai Isaraelu, aua o foliga ia o le alofa o le Atua.

Ua mavae atu le Feagaiga Tuai, a e o loo faaalia pea le “alofa faa-Tama” i le tuputupu a’e o le Ekalesia Kerisiano—o lea foi ua tatou manuia ai, aua o i tatou lava o le fanau a le Atua i le Ekalesia.  Ua tatou manuia, aua o loo faaopoopo pea o tatou aso ma tausaga.  E tutupu pea faigata ma puapuaga, peitai, e sili ona tele mea tatou te fiafia ai nai mea e faanoanoa ai.  O le alofa faa-tama o le Atua, lea ua tatou lelei ai.

Ae aua nei galo, e tofotofoina lava le fanau a le Atua, pe tumau le faatuatua. Aua nei o tatou faameo pe a faafeagai ma puapuaga; aua le faavaivai pe solomuli pe a feagai ma faigata.  Fai mai le aposetolo o Paulo:  “Aua e ola le faatuatua ona o galuega.”

MANATU #2:  “O foliga o matua i fanau.

Ua tusia i le Kenese, “Na faia e le Atua le tagata ia foliga ia te Ia.”  Ua le o foliga i le tino, a e o foliga o le faatinoga o mea lelei.  O lona uiga, ua avea i tatou o “fanau moni a le Atua,” pe a tatou faia mea lelei e viia ai le Atua.

Ae o le fesili:  Po’o e faatinoina ea foliga faatama o le Atua i lou soifua auauna i lou Atua?, e pei ona tuuina mai ai le saolotoga i le tagata?  Po’o e faia ea mea lelei mo se viiga o le Atua soifua?  Atonu, e toatele e vaivai ma le’i matutua i le tala lelei ia Iesu Keriso, ina ua latou le faia mea lelei ma faatino foliga faatama o le Atua.  A tatou faia mea lelei mo le Atua, ona tatou foliga ai lea i le Tama; ae afai tatou te le faia mea lelei mo le Alii, ona tatou foliga ai lea ia satani:  O foliga o le faifai mea leaga; o foliga o le faatupu vevesi; o foliga o le faatupu maseiga; o foliga o le fia pule o le tagata i lona lava ola, ae ma’imau ai mea-alofa a le Atua, ae maise le tautiga o matua na tausia ai i le tele o aso ma tausaga.  E leai se matua poto e le fia atagia foliga lelei i fanau.  Ae ona o le maaa o loto o le fanau, ua mafua ai foliga leaga i ni isi o fanau.

MANATU #3:  “Faamaoni ma usita’i e tauave foliga o matua.

E tele tala i le Tusi Paia e maua ai faata’ita’iga lelei ma le taua i matua ma fanau.  Sa le’i faamaoni le Uluai tagata i le feagai ma lona Atua; a ua filifilia le auauna o Noa e faataunuu le poloaiga a le Atua.  Ua na o ia ma lana fanau ma mea-ola uma na i totonu o le vaa sa faaolaina i le Lolo; a o e na le faamaoni ma le usiusitai, na faaumatia i latou.  O le faamaoni o Aperaamo na ta’u amiotonuina ai.

E toatele fanau faamaoni ma usiusitai i le Atua, o le ala lea ua faapea mai ai upu o le Matua, “…au mai ia o’u atalii ai mea mamao, ma o’u afafine ai le tuluiga o le lalolagi; o i latou uma ua igoa i lo’u igoa, na ou faia ia viia ai a’u; na ou faia lava i latou.” 

O foliga o le faamaoni ma le usiusitai, onosai ma le faapalepale, o lena na auina mai ai le Alo Pele e toatasi o le Tama, na afio mai IESU ia maua se faata’ita’iga lelei mo le lalolagi; aua o foliga o le faamaoni ma le usiusitai: e le ‘alo pe faafiti i mea faigata; o foliga o le faamaoni e mafua ai ona tauivi e fai le amiotonu.

Ua ta’utino mai e Paulo le iuga o le fanau usiusitai ma faamaoni:  “Pe afai tatou te tiga faatasi ma ia (o Iesu lea), ina ia faamanuia foi tatou faatasi ma ia.”  O le manuia lena na siitia a’e ai Iesu ma mafuta faatasi ma le Tama i le Nofoalii silisili ese; o le faamanuiaga lea tatou te mafuta faatasi ai ma IA i le ola faavavau, pe afai tatou te tumau ia te Ia.

Uso e ia Keriso Iesu, o le agaga ma le faamoemeo, ia avea i tatou o fanau faamaoni ia Keriso, e ala i lana Ekalesia.  Aua nei o tatou faapea, “Se’i vagana ia ua o’o i lena tausaga, ona faafouina lea o a’u mo le Alii.”

Aua nei o tatou faapea.  Ia iloa ma mautinoa, o le o’o mai o le valaau i le tagata, e leai se tasi na te iloa.  O faalavelave ma mea tutupu faafuasei i le olaga, e le faavasegaina pe matua pe itiiti.

A o le alofa faa-tama, e le uma, e le gata, aua o Keriso Iesu lava, o Ia o le Atua alofa, e faavavau, faavavau lava.

AMENE.

———————————————————————————————————————

Rev. Emau S. Petaia, F.S.

Leone – 08/10/08 Taeao.

———————————————————————————————————————

1. 08/10/08:  Leone/taeao – 13th. Sunday after Pentecost

2. 04/21/02:  Leone;

3. 05/15/94:  Fort Lewis;

4. 05/15/88:  Seattle-II.

—————————

Revized for Website:  11/24/10

 

“O le ata e taula’i i ai le manuia o se aiga.”

L A U G A

Tusi Faitau: Salamo 127 & 128

Matua – Salamo 128:3 & 4:  “E avea lau ava pei o le vine fua tele mai i totonu o lou fale; o lau fanau e pei o tama’i olive e vagavagai lau lao’ai.  Faauta, e faapea ona manuia o le tagata e mata’u i le Alii.”

Manatu Autu: “O le ata e taula‘i i ai le manuia o se aiga.”

Upu Tomua: O upu o le Matua—o le lauga. Ua tautala faa-tama le fai-Salamo i ona moomooga ma sa’afi’afiga mo lona ‘auaiga: “…lau ava pei o le vine fua tele mai i totonu o lou fale; o lau fanau e pei o tama’i olive e vagavagai lau lao’aie faapea ona manuia (o) le tagata e mata’u i le Alii.”

Tama e o le Ekalesia, o fea o i ai sou lagona i ou tiute faa-tama o le aiga?  Silasila foi: Soo se tagata faimalaga i le sami, laueleele ma le ‘ea, e tatau ona iloa le taunuuga o lona faamoemoe—o fea e taunuu i ai.

A o le va o le amataga ma le taunuuga, o le ogaala lea e le o mautinoa, pe i ai se mea e ono tupu mai ai.  O le pogai lea e tatau ai i le tagata faimalaga, ona sailiili po’o fea le ‘auala pito sili ona saogalemu.  O le ata lena o le tagata saili manuia mo le lumana’i, i ana fuafuaga ma manatunatuga a o lei savalia le ala.

E faamanatu mai pea e le Tusi Paia le ala tonu, le ‘auala sa’o e tatau ona uia e le tagata talitonu ma faatuatua i le Atua, aua o le faasinoga lena e le popole ai pe atuatuvale ai i se mea e tupu i le ala—aua e manuia ala o le Atua.  Ua ‘aumai ai i lena ata le tala i le tama o Aperaamo, lea ua ta’ua o le “tama o le au faatuatua.”

Ae o lena faasinoga ua ’aumaia ai faatasi ma mea e tatau ona faataua i le soifuaga faa-tama.  Ua fai lena ma autu o le soifuaga faa-tama; e fai foi lea ma Tulafono o le tama fia manuia lona ‘auaiga:

Tulafono 1:  Tautala i le faamaoni;

Tulafono 2:  Ia fiafia e talatalanoa faatasi;

Tulafono 3:  Tatala le avanoa e talia ai fautuaga;

Tulafono 4:  Ia maua e matua le agaga o le alofa;

Tulafono 5:  Ia i ai le mafutaga a matua ma le fanau;

Tulafono 6:  Ia i ai se lagona o matua ia manuia le fanau.

Manatu #1:  Ia tautala ma le faamaoni, tautala matua i mea tonu.

(a) Afai e le tautala matua i le faamaoni, e le taumate o le a tupu le le-fiafia o le fanau.  E iai taimi e le tautala ai matua i le tonu, ae maise pe a faalilolilo ma nana se tulaga i fanau.

(b) E fai foi ma masani a nisi o matua le ufiufi o uiga moni ma amioga masani i luma o a latou fanau; e pei o nisi o faaupuga:  “Sole, suga, aua lua te faia uiga na ou te le fiafia i ai.”  Peitai ane, o uiga lava na o loo faia pea e le tama ma le tina.

A faamaoni matua i upu e tautala ai, e faapea foi ona mulimuli le fanau, ma tupu mai ai se tulaga manuia i le lumanai.

Manatu #2:  Ia fiafia le tama e talatalanoa faatasi le aiga.

(a) Ia talatalanoa faatasi matua ma le fanau. O iina e fausia ai le olaga soofaatasi o manatu ma mafaufauga taua, aua le faatinoina o mea lelei.   (b) I totonu o le talanoaga faatasi, e mafai ai ona avatu upu apoapoai ma fautuaga faamatua i fanau.  Ae aua nei galo ai iina, e sili ona taua le faatinoga nai lo na o mafaufauga o le loto.    [c] E faatusa lenei fesootaiga o matua ma fanau o se faitotoa o se fale; a leai se faitotoa, e le maua foi se avanoa e mafuta atu ai ma feiloai.

Manatu #3:  Ia i ai se avanoa e talia ai manaoga tatau.

(a) E tupu le fiafia i fanau ina ua talia e matua o latou manaoga tatau.  O le mafuaaga lea o le ola fiafia.  Peitai, e tatau ona talia faatasi ma le faautauta tonu.   (b) O le talia o manaoga tatau o le tagata, o le faamalosia foi lea o taleni ma mea-alofa mai le Atua ua tuuina i le tagata soifua—e faaaogaina ai, e galueaiina ai ma faatino se manaoga lelei.

Manatu #4:  Ia maua e matua le agaga o le alofa atu.

(a) Ia i ai le alofa i le va o matua ma fanau.  E masani ona tupu le le-fefe ma le mimita i fanau, ona o le faalagolago i matua—ina ua mautinoa o se tama, poo se tina e tumu i le agaga alofa.    (b) O uiga ia o se tama, poo se tina, e mafua ai ona tosina atu loto i fanau—e faapea foi i fanau i matua, ona o le alofa ua faatinoina i e alolofa atu i ai.

Manatu #5:  Ia i ai le mafutaga a matua ma le fanau:

(a) E tagi le pepe ona ua i ai se mea ua mana‘o i ai.  A faaupu le lagona o loo iai i le tagi a le pepe, ona faapea lea:  “O oe le tina ma le tama: O fea ‘ea ua oulua o i ai ina ua ou manaomia se fesoasoani?”

Tulafono #6:  Ia i ai se lagona o matua ia manuia le fanau.

Ua taatele faafitauli i tupulaga i nei ona po, ona ua le faataunuuina e matua manaoga tatau o fanau.  Ua tuulafoai nisi o fanau ma ua fai ma tama-tausi a le malo—aua ua leai se tama poo se tina.  A o nisi foi o taimi, ua na ona faatasi i le tino, ae mamao, mamao ese lava le mafaufau ma lagona.  O lona uiga, e le o iai se manatu mamao mo se lumanai manuia o le fanau.

E i ai lagona faapitoa o fanau latou te manaomi’a ai se faasinoga tonu mai matua: e fesili atu ai i le tama, poo le tina mo se tali mai. O le upu moni, e fia maua e fanau se mafutaga talatalanoa ma o latou tama poo le tina.

Tama e, o lau taitaiga lelei ma le tonu e manuia ai lou ‘au aiga.  Afai e galo ia te oe ou tiute tauave faa-tama lelei:  Tama e o le Ekalesia, ia aumaia le faaa’oa’oga ma le faata’ita’iga o se tama-lelei ua ta’ua i afioga a le Atua, e fai ma “ata” e taula’i i ai se manuia lumanai mo lou ‘au aiga i lenei tausaga faale-Aso o Tama i le 2008.

A o ‘oe le tama o le aiga, ia faamausali nei lou faamoemoe pito taua, o Iesu Keriso o lou Ta’imua i mea lelei uma mo le manuia o lou ‘au aiga: Aua na soifua mai o IA o le Alo Pele e toatasi o le Atua le Tama, na auauna ma le faamaoni, na usiusita’i i poloaiga ma faatonuga uma na finagalo i ai le Atua le Tama, na o’o lava ina tuulafoa’iina ai ma inosia se ia o’o i lona maliu i luga o le satauro. A e le’i tumau i le tuugamau.  Na toe soifua mai—o le faailoga ua manumalo le ola i le oti.  Na afio IESU i le lagi e faatasi ma le Atua le Tama; na avea e fai ma Fautua, ina ia faamagaloina a tatou agasala.  O le ata atoatoa lea, ua manumalo le Keriso, o lea ua tatou manumalo faatasi ai—pe a fai tatou te salamo ma faatuatua, i lea Togiola ua uma ona saunia mo le lalolagi agasala.

I le suafa o Keriso Iesu lo tatou Alii.

AMENE.

———————————————————————————————————————

Rev. Emau S. Petaia, F.S.

Leone – 06/15/08

Aso Faailogaina o Tama 2008.

——————————————————————————————————————–

1. 06/15/08:  Leone/taeao – Fathers’ Day ;

2. 06/20/93:  Fort Lewis – Father’s Day;

3. 06/21/87:  Seattle-II.

4. Sunday after Pentecost .

——————————————————————————————————————

Revized for Website:  11/24/10

“Taunuuga o le faamoemoe o le Kerisiano.”

L A U G A

Tusi Faitau:  Feagaiga Tuai —  Kenese 32:22-32;    Feagaiga Fou — Luka 22:39-46

Matua – Kenese 32:26b:  “Ou te le tuuina atu lava oe seia e faamanuia mai ia te a’u.

                  Luka    22:44a:  “Ua puapuaga o ia, ua atili ai lana tatalo.

Manatu Autu: “Taunuuga o le faamoemoe taua o le Kerisiano.”

Faatomuaga:  O le upu tauivi, tauiviga; finau, finauga; tau, taua; tauva, ma le tauvaga:  E tasi lo latou faamoemoe taua—ia maua le manumalo; ia faaeaina i le numera muamua; ia maua le fu’a o le faailoga, ma faapaleina i le pale matagofie ua saunia mo le ua manumalo.

Ua tusia i le Kenese le tala i le faamanuiaga na maua e Iakopo mai le Atua.  E lua ni vaega taua o i lea faamanuiaga: (1) O le aganuu ma tu faa-Isaraelu, e ‘ave le faamanuiaga i le ulumatua o le fanau. (E foliga faapea foi aganuu faa-Samoa).  O Esau ma Iakopo, e toalua lava i laua; e matua Esau, ae ui’i Iakopo; e tatau ona maua le faamanuiaga e Esau.  (2) O le tala na faitauina, ua na o le faamanuiaga i faaupuga.  A o lona faataunuuina moni, lea o le a tatou mafaufau i ai; sa lei faigofie le faatinoga o lenei faamanuiaga.

E faapea foi le tala ua tusia e Luka:  O se tauiviga faigata na faafeagai ma le Alii o Iesu.  Na muamua folafolaina le finagalo o le Atua—o le a fanau mai le tama, e i lona ua le malo.  Ae na faataunuu lea folafolaga i le Feagaiga Fou: Ina ua afio mai le Alo Pele e toatasi o le Atua le Tama i le lalolagi; sa lei faigofie, aua na faafeagai ma faigata ma puapuaga.

O nei tauiviga e faia e le tagata i le lalolagi—e le faaletino, ae faale-Agaga.  Ae ui ina faale-Agaga, ua avea le vaai o mata, faalogo o taliga—o se ‘auala pito faigofie lea e faamalamalama lelei ai i  tagata o le lalolagi le finagalo o le Atua mo le tagata.

MANATU #1:  Tauivi ma teu i le loto, pe tua ini a le lumanai.

Soo se tagata taumafai mo le manumalo, e tatau ona iloa i le mafaufau se “ata” po’o foliga o le mea ua tausinio i ai; a e po’o le a foi le sini o le faamoemoe—pe  i ai se mea e fiafia ai le loto o le ua finau.  O le a le maua se fiafia pe afai ae le manumalo.  E tutupu foi ni lagona e tuufesili ai, ma sailiili i le pogai:  Ai ona ua le lelei ona a’oa’oina—ua le’i lava ni sauniuniga.  Afai e toilalo le ‘autau, e le taumate e to’atele nisi ua uma ai lo latou soifua; ae o e ua totoe, ua avea e fai ma pologa po’o ni pagota.  E tuua’iina le ‘autau toilalo, aua e le’i lava a latou sauniuniga.

Ua toilalo le itu-taua ona ua le lava a’upega; e le taumate ua faatamala le ta’ita’i po’o tagata tau.  O nisi na o mafua’aga ta’atele, e ala ai ona faatoilaloina se ‘autau ua sauniuni mo le taua.

MANATU #2:  Faalogo i upu o le faamanuiaga, mafaufau i ou tiute ma matafaioi.

Afai e lagona i taliga le tala ua aumai, ona fuafua lea i le mafaufau le tulaga e mafai ona faia e le tagata.  O le faatinoina ma lona faataunuuina, e tofu lava le tagata ma lagona eseese—e faalagolago i mea na soifua mai ma le tagata: i lona aiga, i lona atunuu, faapea i le li’o o le mea ua nofo tumau ai; ae maise o e ua latou faifai mea faatasi.

O le iuga po’o le taunuuga o le faamoemoe sili ona taua i le tagata soifua, e le o se tulaga e faia i se aso e tasi, po’o se tausaga e tasi; ae o le soifuaga atoa ma ona tala atu. Faauta i le faamanuiaga na maua e Iakopo, e ese lava mafaufauga faale-tagata, ese fuafuaga mamao faale-Atua ma lona finagalo.

O le faamanuiaga na auala mai i le tauiviga e i ai faigata ma puapuaga; o le faamanuiaga sa auala mai i manatu faaletonu o le tagata, ma togafitiga e fuafuaina i manatu faalotolotolua ma le-mautu. A o lona taunuuga, na faatoa iloa ai e le tagata auauna, e le ose mea e faia ina ia faaleaga i le tagata, ae ia manuia le lumanai mamao, mamao lava o le tagata talitonu ma faatuatua.

O le faamanuiaga e auala mai i le tagata e toatasi (Iakopo), na oo ina faamanuiaina ai i latou uma na tutupu ma ola mai ia te ia.  Na faaigoaina lenei fanauga, o le Fanauga a Isaraelu, o le nuu o le Atua; na tausia e le Atua i la latou faigamalaga mamao, seia o’o ina taunuu i le Nuu folafolaina e tafe ai le meli ma le suasusu—o foliga na o le tagata ua faamanuiaina e le Atua.

MANATU #3:  Aisea e le maua ai le pale o le manumalo?

O se fesili e ono tele i ai ni tali, aua e eseese ala ma mafua’aga ua solomuli ai le to’atele, ma faato’ilaloina ai isi i le matapoto o Satani.  Ae o nisi nei o vaivaiga taatele o loo maua pea i le soifuaga faale-tagata:  O le fiu gofie; o le masalosalo vale, ma le faalotolotolua o manatu; o le augata ma le faapalapala, atoa ma le faatu’utu’u e soso’o ai lava ma le nofonofo.

Ua ou ‘aumaia nei tauiviga e lua e fai ma “ata“ o le soifua auauna ma tautua i le Atua, e ala i le Ekalesia Kerisiano:  (a) tauiviga a Iakopo ma le agelu na suia ai lona igoa—ua le o Iakopo, a e o Isaraelu (o ia o le tupuaga o le Nuu o le Atua);  (b) tauiviga a IESU i ona faigata ma puapuaga na o’o ai i le faataunuuina o le valoaga sa folafolaina mai i le amataga.  Sa lei faigofie i le Alii le faataunuuina o le faamanuiaga ua tuuina mai e lona Tama ia te IA.  Na toetoe ina a faavaivai.  Peitai, o lana toe onosai lava na ia faapea ane ai, “ae ui lava i lea, aua le faia lo’u loto a o lou finagalo.”

O le taunuuga o le faamoemoe, sa amata i faigata ma puapuaga: Na afio mai Iesu Keriso le Alo Pele e toatasi o le Atua le Tama, ina ia toe avatu le tagata ua to’ilalo i le matapoto o Satani.  R ui ina faigata, ae sa le faafiti le Alii o Iesu, na o’o lava ina maliu ai ina ua ta’usalaina, peitai, e leai sana agasala.  Na tanumia o IA i le tuugamau, a e na toe soifua mai ina ua mavae aso e tolu.  Ua afio IESU i le lagi e nofo i le itu taumatau o lona Matai; ua avea ai o IA e fai ma Fautua i le Tama, ina ia faamagaloina agasala a le lalolagi uma.

E moni lava, ia tatou tauivi ina ia tatou manumalo.  Tauivi ma tatalo, finau ma faalagolago i le Atua.  Taofi mau i a’upega o le taua—onosai, faapalepale, mata alofa; aua le faaitaita gofie, faamaoni ma ia manatua lou Alii o Iesu, o lo tatou Taitai sili, tatou te manumalo ai ia Satani ma ana ‘au.

Tupulaga e, o tama ma teine, ia tautuana ma outou.  Faafetai ua maua sa outou malologa i lenei taimi o le tausaga.  O tupulaga, o le faamoemoe lumana’i o aiga, nuu, malo ma atunuu, e o’o lava i le Ekalesia. E tele pea faamanuiaga mo outou i le lumanai, a e ia outou mataala ma ‘alo’aloese i togafiti ma mailei a le alii o le lalolagi, e faaseseina ai outou.

Ia manatua le faavae mautu o le Kerisiano faamaoni: O le mata’u ma ava i le Alii, o le amataga lava lea o le poto. Ona o Keriso Iesu lo tatou Alii.

AMENE.

———————————————————————————————————————

Rev. Emau S. Petaia, F.S.

Leone – 06/08/08

4th. Sunday after Pentecost.

———————————————————————————————————————

1. 06/08/08:  Leone/taeao – 4th. Sunday after Pentecost

2. 09/27/98:  Leone;

3. 06/25/95:  Fort Lewis;

4. 06/25/89:  Seattle-II;

5. 04/27/86:  Seattle-II.

———————————————————————————————————————–

Revized for Website:  11/24/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vaavaai mea aopito sili.”

L A U G A

Tusi Faitau: Luka 10:38-42

Matua – ff.41-42 – “A ua tali atu le Alii ia te ia, ’Mareta e, Mareta e, ua e popole, ma ua pupu lou loto i mea e tele; (42) a o le mea lava e tasi e ao ina ia maua; ua filifilia foi e Maria lea mea lelei, e le ave’eseina ia te ia.’” 

Manatu Autu: “Vaavaai mea aopito sili.”

Faatomuaga:      Ua le o toe pumo’omo’o le lalolagi i nei-ona-po.  Ua le o toe tumau Samoa e pei ona i ai i tausaga e tele ua mavae.  Sa gata mai le vaavaai na o nai motu laiti.  O le sami e si’osi’omia ai, ma le vao i uta e galulue ai, mo le tausiga o le soifua malosi faale-tagata.

O nei aso, ua tele ina galulue i ofisa ma kamupani ia maua ai le tamaoaiga tupe, ma le faaputuga o le ‘oa faale-lalolagi.  Ona ua faapitotasi le malosi o mea faale-tino, ua avea lea ma mea ua manatu ai le toatele:  “E sa’o lava a’u, o lea ua ou manuia; ua lava lea lelei mo lo’u lumana’i.”  Peitai, o lau lava lea vaai; a e mo le toatele, e le o le tulaga lea e tatau ona i ai.

Ona o lena olaga fesesea’i solo o le tagata—i ona manatu ma ona mafaufauga e tele, o lena na fetalai ai Iesu i upu ua fai ma Matua:  “Mareta e, Mareta e, ua e popole, ma ua pupu lou loto i mea e tele; a o le mea lava e tasi e ao ina ia maua; ua filifilia foi e Maria lea mea lelei, e le ave’eseina ia te ia.”

Tatou te faalogo soo i lenei tala i le ‘au uso o Maria ma Mareta; ua na o le tusitala o Luka na tusia, ae leai ni faamatalaga a Mataio, Mareko ma Ioane—e le o mautinoa foi se mafua’aga.  Peitai, ua i ai ni mafaufauga ma manatu o e su’esu’e i le Tusi Paia, e faapea:  Ai ua lava ma totoe upu ua saunoa i ai le Alii, e ‘aumaia ai le feau o loo finagalo le Alii e a’oa’o mai mo le soifuaga manuia o le tagata. Ae se’i o tatou manatunatu atili mo lenei mataupu:

MANATU #1:  E i ai le mea e tasi e moomia e le tagata.

Aisea e maumau ai le ola i le mana’o tele ma le loto tu’inanau?  I le faaputuina o le ‘oa faale-lalolagi?  Aisea lava e faia ai, pe afai e maumau ai le ola o le tagata?

(a) E peiseai ua loto tiga Iesu i ana fetalaiga ia Mareta?  E foliga ua sili ia Maria le nofonofo ma faalogologo i a’oa’oga a Iesu; a e o loo tigaina Mareta i gasese ma tapenapena feau o le aiga!  E le tioa a muimui Mareta.  O le tali a Iesu, e le o sapasapaia ai le tautiga lea o Mareta:  “Mareta…ua pupu lou loto i mea e tele; a o le mea lava e tasi e ao ina ia maua …” E i ai le mea e tasi e moomia! “Ua filifilia foi e Maria lea mea lelei…” O le fesili:  O le a lenei mea sili o loo moomia?  Ae o le a foi lea mea ua filifilia e Maria?

(b) O le mea pito sili mo le soifuaga lumanai o le tagata, o le mea tonu lea na filifilia e Maria i lona loto.  Tagai foi, e maua soo taimi tatou te aai ai ma feinu faale-aiga.  Ae matua itiiti lava taimi tatou te faalogologo ai i Afioga a le Atua, pei ona a’oa’o mai Iesu.  E moni e taua le taumafa i se falaoa; ae le na o le falaoa e ola ai le tagata.  Faafofoga foi i a’oa’oga a Iesu:  “O ia te a’u mea e ‘ai tou te le iloa … O la’u mea e ‘ai, ia ou faia le finagalo o le na auina mai a’u…”  (Ioane 4:32,34).

MANATU #2:  Ua pupu o tatou loto i mea e tele.

O le mea e tasi o loo moomia nei, o Afioga ia a le Atua.  E tele manatunatuga ma mafaufauga i o tatou loto; e uma lenei aso, uma lenei tausaga, ae le mafai ona uma mea e loto i ai le tagata.  Ae afai tatou te le lagona le musumusuga a le Agaga o le Atua i o tatou loto taitoatasi: e le mafai, le mafai lava ona faamalieina o tatou loto i tu’inanau o le lalolagi.

(a) O le mea e tasi o loo moomia, o le Areto (falaoa) o le ola.  O Iesu, o ia lava o le areto a le Atua mo le ola faavavau; na auina mai e le Atua le Tama mo le lalolagi atoa.  O ia o le Upu o le alofa, ina ia tatou alolofa ai i le Atua i o tatou loto, i o tatou manatu ma lo tatou malosi atoa.  O le faatinoga o lea alofa, ua fai ai ma tulafono: “Ia e alofa atu i le lua te tua’oi, e pei o oe lava ia te oe.”

(b) O le Afioga a le Atua—o le ‘Upu e fesootai ai tagata uma.  Ua fetalai le Alii:  “Ia outou muai saili le Atua ma lana amiotonu…”  O le amiotonu a le Atua, o le fesootaiga moni lea faale-fanau a le Atua.  E le mafai ona solosolo lelei le tagata pe a aunoa ma lenei fesootaiga.  A maua le ola fesoota’i, ona faatino lea o le ola fetausia’i, le ola fegalegalea’i, atoa ma le ola e alofa ai le tasi i le isi—o iina e maua ai le ola fiafia ma le ola faafetai.

[c] O le Afioga a le Atua—o Keriso lea ma lona alofa tunoa: le ola ia faamagalo atu, ae le o le fia taui ma sui; o le ola e alofa atu ina ia faalelei le fe’ese’esea’iga, ma mafuta pea faatasi. O le soifua i Afioga a le Atua, ua le na o upu ma faamatalaga, a e o le faatinoga o le mafuta faatasi.

Uso e i la Keriso, o le pogai o le Ekalesia a Iesu Keriso i le lalolagi:  Ia tatou mafuta ai ma ola ai faatasi.  E le gata i a i tatou nei, a e aofia ai ma isi uso-a-tagata.  Ua tatou faifai mea faatasi i le li’o o le Ekalesia Kerisiano—o le sui lava lea o Keriso i le lalolagi.  Ia tatou alolofa le tasi i le isi, aua o le faatinoga lea o le poloaiga mulimuli a le Alii:  “Ia outou fealofani.”

Ae aua nei galo, o loo i ai pea mea pito sili ona taua mo le soifua auauna faamaoni i le Atua:  Ia e iloa Afioga a le Alii.  O Afioga o loo tusia ai ma faamatala le tala i le Faaolataga na saunia e Iesu Keriso:  Na maliu ma tanumia i le tuugafau foa i le papa, a e na toe soifua mai ina ua mavae aso e tolu.  Ua afio o ia i le lagi, e fai ma Fautua i le Atua le Tama, ina ia ola ma manuia le tagata agasala.  I nei ona po, e oo lava i le faavavau.

Tupulaga o tama ma teine, ua mae’a le taumafai o nisi; a e o loo faaauau pea le toatele.  Ia outou manatua lenei mea, o le poto o le mea alofa mai le Atua, aua nei faasili mea i o tatou lava loto, a ia faasili pea le Atua.  Afai e te aoga mo le Alii, o le mea sili lea ona taua, aua o le aano moni lea o a’oa’oga a le Alii o Iesu:  “Ua filifilia foi e Maria lea mea lelei, e le ave’eseina ia te ia.”

Uso e i la Keriso, ia to’a pea lau taga’i i mea pito sili ona taua, aua so ta manuia mo le lumanai.  Ia faaaogaina lou soifua ma o tatou ola, tatou te auauna ai ia Iesu ma lona finagalo.

I le suafa o Iesu Keriso lo tatou Alii.

AMENE.

———————————————————————————————————————

Rev. Emau S. Petaia, F.S.

Leone:  06/01/08

Graduation Week.

———————————————————————————————————————

1. 06/01/08:  Leone/taeao (3rd. Sunday after Pentecost)  [Laugatogi Aoga Faifeau i le afiafi.]

2. 06/11/95:  Fort Lewis;

3. 06/12/88:  Seattle-II.

Revized for Website:  11/23/10

 

“Susulu atu lo outou malamalama.”

L A U G A

Tusi Faitau: Mataio 5:14-16

Matua – f.16 – “Ia faapea ona pupula atu lo outou malamalama i luma o tagata, ina ia latou iloa la outou amio lelei, latou te vivii atu ai i lo outou Tama o i le lagi.”

Manatu Autu: “Susulu atu lo outou malamalama.”

 Faatomuaga:        “Ua fetalai atu le Atua, Ia malamalama; ona malamalama ai lea.”  O upu ia e amataga ai afioga paia a le Atua, e pei ona tusia i le Tusi Paia, (Kenese 1:3).  Ua faailoa mai ai iina le taua o le upu “malamalama” i foafoaga mamana a le Atua.  E muamua mamao lava le faia o le “malamalama”, a e faatoa mulimuli ane ai le Uluai tagata i le faasologa o foafoaga a le Atua i le amataga o le lagi ma le lalolagi.

E mai le Atua le “malamalama”, o le malamalama lea afai e maua e le tagata, ona foliga ai lea o le tagata i le Atua na faia le “malamalama”.  O ai se tagata-valea na te le fia maua lenei “malamalama”?  “O outou, o le malamalama o le lalolagi outou. … Ia faapea ona pupula atu lo outou malamalama i luma o tagata…” (ff.14a, 16a).

Tatou te iloa le malosi ma le vaivai o ma’a o le moliuila, pe a vaavaai i le pupula ma le susulu mai o le malamalama.  I se isi vaaiga faale-mafaufau:  E iloa le malosi o le tagata i foliga o ana galuega ma mea na te faia. Sei o tatou mafaufau atili i lenei mataupu autu: “Susulu atu le malamalama.”

MANATU #1:   Ia pupula atu lou malamalama.

Fetalai Iesu: “Pupula atu lo outou malamalama i luma o tagata..”  O le finagalo o le Atua, ia iloa le tagata—o le Faauluuluga o ana galuega mamana, i le lagi ma le lalolagi na ia faia:

O le uiga o nei upu, “Pupula atu lo outou malamalama i luma o tagata.”  O le “pupula” o le faatusa o galuega-lelei, amio lelei, uiga lelei, ma mafaufauga lelei.  O mea-lelei ia e mafai ona tupu ai le fiafia, e tupu ai le filemu, e tupu ai foi le talitonu pea i le tagata—o loo i ai foliga o le Atua na fai a’i.

O le ata faata’ita’i e tatau ona tatou mulimuli ai, o lea na soifua ma ola ai lo tatou Alii o Iesu.  Sa le’i faafiti i mea faigata ma puapuaga, a e na ia te ia foi le alofa ma le agalelei atu.  “Ia outou o e fai nuu uma ma so’o … ma ia pupula atu lo outou malamalama.”

Na fetalai Iesu, “O outou o le malamalama o le lalolagi…”  O ai “outou”?  O outou le Ekalesia Kerisiano, o soo moni o le Alii.  Ia avea lo outou “malamalama” e faamalamalamaina ai mea pogisa o le olaga nei; ia avea lo outou malosi, lo outou lelei, ma lo outou alofa e manuia ai isi tagata o loo mana’omia lo outou lelei.

Ia faailoa atu mea-lelei ua e maua ma e iloa e ala i lou tamaoaiga, lou malosi, lou mafaufau e faailoa atu ai le alofa ma le agalelei o Iesu Keriso, aua le faaolaina o le tagata agasala..

MANATU #2:  Ia susulu lou malamalama.

“Ina ia latou iloa la outou amio lelei…”  O nisi tagata Kerisiano, ua le mafai ona susulu atu mea-lelei e tusa ma le finagalo o le Alii.  Ua taofiofi mau i le manatu faapito, i le fefe ma le loto-palaai e faasoa atu mea-lelei i tagata o loo mana’omia le fesoasoani.

Na fetalai Iesu, “a e tuu i luga lava o le tuugamoli ia pupula atu ai i e o i le fale uma.” (f.15).  O le finagalo o le Alii, ia aua nei faalafi ma nana lou susulu, a ia faailoa atu i tagata uma.

E iloa le “susulu” i mea-lelei e te faia:  O au galuega lelei e te faia, o upu lelei ma upu matagofie e te a’oa’o atu, o le “susulu malosi” lava lea o loo fia maua mai ia te oe.

MANATU #3:  Ia faailoa lau amio-lelei.

“Latou te vivii atu ai i lo outou Tama o i le lagi.” (f.17b).  Afai e vaivai ma’a o le moli-uila, e le mafai ona mamao lana pupula.  E faapea foi i le tagata Kerisiano ua leai se malosi e pupula atu ai, e le alu mamao sona malamalama.  Ua fetalai Iesu:  “Ia pupula atu ai i e o i le fale uma.”  (f.15b).  O le finagalo o IESU, ia viia le Atua i mea-lelei e faia e ona soo.  Peitai, o le a le mafai ona pupula atu i e o loo i le fale atoa, sei vagana ua i ai le malosi lilo e avatu ai le malamalama.

O le malamalama, o le “malosi” lea ua ia te oe e avatu ai le “talalelei” ia Iesu Keriso lo tatou Faaola.  Afai ua leai se malosi—i lou tamaoaiga, malosi i le tino, ma le poto i le mafaufau— ona leai lea o se aoga ua taua ai i tatou o Kerisiano, aua ua tatou le “susulu atu le malamalama …o la tatou amio-lelei, ina ia latou (le lalolagi le talitonu ma le faatuatua)  vivii atu ai i lo tatou Tama i le lagi.”

O le Ekalesia Kerisiano, o le mafutaga o le fanau a le Atua.  Ua tatou o mai e tapua’i faatasi i le Atua: faitau ma faalogo i afioga folafola a lo tatou Atua.  E ao ona tatou manatunatu ma mafaufau ta’ito’atasi, po’o fea tonu o lou soifua ma lou ola o loo faaalia ai le pupula ma le malamalama o le Atua.   Afai e moni o oe o le Kerisiano, po’o e faasusuluina atu  ‘ea lou “malamalama” ina ia suluia ai e o i le pogisa ma le pouliuli o le agasala?

Uso e ia Keriso, ia tumau i le malamalama, pupula lelei ma susulu atu i e ua leai se malamalama; o i latou ia ua  taotaomia i le tu’inanau o le lalolagi.  Faailoa atu le malamalama moni o Iesu Keriso:  Na afio mai o IA mai le Atua le Tama, ina ia saunia le togiola mo le lalolagi agasala.  Sa inosia ma tuulafoa’iina o ia e tagata; na faamasinoina ua faasala i le oti, a e leai sana agasala.  Na maliu i luga o le satauro, o le faailoa o le tagata-faatauvaa.  Sa tanumia o ia i le manava o le eleele; a e na toe-tu ma soifua mai IESU mai le oti.  O le faailoga lena o le Manumalo o le ola mai le tuugamau.  Na afio o ia i le lagi e saunia le galuega o le Fautua i le Tama, ina ia le fano so’o se tasi e talitonu ma faaatuatua ia te IA, ae maua le ola e faavavau, faavavau lava. AMEN.

——————————————————————————————————————————————

Rev. Emau S. Petaia, F.S.

Leone – 05/25/08 Taeao

——————————————————————————————————————————————-

1. 05/25/08:  Leone/taeao.

2nd. Sunday after Pentecost

Revized for Website:  11/23/10

“Ua o’o mai Suiga.”

L A U G A

Tusi Faitau: Galuega 2:1-21

Matua – f.4 – Ua faatutumuina foi i latou uma i le Agaga Paia, ua afua ai ona tautala i gagana eseese, pei ona foaiina mai e le Agaga o le gagana ia te i latou.”

Manatu Autu: “Ua oo mai Suiga.”

Faatomuaga:    E le o masalomia lava faitioga ona o suiga fou ua aliali mai i nei augatupulaga—uiga fou ma amioga sa le masani ai; ua aafia le va fealoa’i ma le faaaloalo; o le gagana tautala ma manatu ua le tutusa ma mea na sau a’i le soifuaga faa-Samoa i tausaga ma tausaga ua mavae.  O le tasi lena o “ata” e faamatala ai le uiga o le upu “suiga”.

Ua ou vaavaai, faitau ma faalogologo i le “ta’iala” o loo taula’i i ai le faatosina a le alii o Obama, lea ua foliga mai o le a faitauina i le sailiga o le Peresetene fou o le USA:  O le upu o loo tusia i pine ma fu’a, “Change.”  Afai ae manumalo le alii o Obama, o lona uiga, ua faatauaina ma aloaia le upu: “change” [suiga], mo se manuia o fuafuaga faa-malo o le USA i le lumanai.

E lua faatinoga iloga o le upu “sui, po’o suiga” ou te fia faaaogaina—muamua, sui i mea e lelei ai; ma lona lua, ia ‘alo ese i suiga e leaga ai.

O le Aso Sa lenei, e le gata o le Aso Faailogaina o Tina i le lalolagi; a e o le faailogaina foi o le Penetekoso, o le aso sa faatalitali i ai le Uluai Ekalesia Kerisiano i lona oo mai, na te ’aumai le malosi fou, ina ua afio a’e Iesu i le lagi. E lei tuumamaina i le finagalo o IESU ona so’o, ae na ia poloa’i mai:  “Ou te alu, a e auina mai le Fesoasoani, o le Agaga Paia lea, e fesoasoani i lo outou vaivai.”

MANATU #1: O suiga e iloa ai e galue le Agaga Paia i le loto:

E i ai suiga ua faia e le tagata mo ia lava; a e poo le a lava le lelei o suiga e faia e le tagata mo ia lava, e le mafai lava ona iloa sona taua, vagana ua molimauina e nisi tagata.  O se tasi lea o faamoemoe taua i le soifua o le Ekalesia Kerisiano, o le mafutaga e fetufaa’i ma felagolagoma’i le tasi i le isi; o le ata foi lea na fausia ai le ulua’i tagata i le amataga o galuega mamana a le Atua soifua—ua finagalo le Atua  ia fausia le “fafine” e fai ma fesoasoani i lana tane.  O le “suiga” ia lelei ma manuia ai le mafutaga.

Ae mulimuli ane, ua avea le “suiga” e auala mai ai le loto faamaualuga ma le faasausili, ina ua fia viia le tagata.  Ua tupu le agasala aua ua sese le faatinoina o le “suiga”. E faamaonia lena faafitauli i le tele o ulugalii ua malepelepe, ma tutupu mai ai nisi o faigata ma puapuaga i le soifua manuia o mafutaga fealofani.

O “suiga” e aunoa ma le Agaga o le Atua, o suiga ia e faaleagaina ai le tagata; a o “suiga” e i ai le Agaga o le Atua, o suiga ia e manuia ai le tagata.

MANATU #2:  O le Ekalesia e molimauina “suiga”, e i ai le Agaga o le Atua.

Na fetalai IESU e tusa ma le faatinoina o le fe’au na auina mai ai e lona Tama: “Ua faapaiaina a’u e folafola ma talai le talalelei i e puapuagaina, ia tuusaoloto e ua saisaitia, ma faapupula mata o e tauaso.” [self]

O le talalelei lava lea e tasi na tuuina atu e Iesu e fai ma tiute tauave: Ia outou o e fai nuu uma mo’u soo.  Pe a ou alu ‘ese ou te auina mai le Fesoasoani, o le Agaga Paia, e fesoasoani ile faataunuuina o “suiga” mo le faaolaina o le tagata agasala.

O le galuega a le Ekalesia Kerisiano, o le folafola ma talai atu le talalelei – o le tala e manuia ai le tagata.

Ina ua afio Iesu i le lagi, na auina mai le Fesoasoani e fai ma laveai i le tagata, le tagata ua fia maua le “suiga” mai le agasala i le faaolaina ma le faasaoina.  O le pogai lea ma le autu, na maliu ai lo tatou Alii o Iesu; na toe-tu mai le oti ma le tuugamau; ua manumalo ai le lelei i le leaga—o le suiga e manuia ai; o le suiga ua maua ai lo tatou avanoa, e sao atu ai i le manuia ma le ola faavavau, faavavau lava, ona o Iesu Keriso lo tatou Alii.      AMENE.

—————————————————————————————————————————————————–

Rev. Emau S. Petaia, F.S.

Leone – 05/11/08 – taeao

Aso Faailogaina o Tina & Aso Sa Penetekoso.

———————————————————————————————————————

1. 05/11/08:  Leone/taeao

Aso Penetekoso

Revized for Website:  11/23/10

 

 

 

“Tau aua le faavaivai–ua e manumalo.”

L A U G A

Tusi Faifau:  Ioane 17:1-11

Oto’oto:   (f.1) “Ua fetalai atu ia mea e Iesu, ona tepa a’e lea o ona fofoga i le lagi, ua faapea atu, “Lo’u Tama e, ua oo mai le asoTuu mai ia le mamalu i lou Atalii, na ia tuu atu foi e lou Atalii le mamalu ia te oe…(f.3)  O le ola faavavau foi lenei, ia latou iloa oe le Atua moni e toatasi, atoa ma le ua e auina mai, o Iesu Keriso lea. …(f.9)  Ou te tatalo mo i latou; ou te le tatalo mo le lalolagi, a o i latou na e foaiina mai ia te au, aua o ou tagata lava i latou.”

Matua:  (f.9) “Ou te tatalo ma i latou; ou te le tatalo mo le lalolagi, a o i latou na e foaiina mai ia te a’u, aua o ou tagata lava i latou.”

Manatu Autu:  “Tau aua le faavaivai—ua e manumalo.

Upu Tomua: O le a sou lagona pe afai e te faalogo, ua faapea mai se tasi ia te oe:  E te iloa, o loo tatalo le Ekalesia mo ‘oe.  Atonu e  te ‘ata’ata, ma leai sou manatu mamafa i lea faamatalaga!  Ae afai e te faalogo atu, a o loo feagai nei ‘oe ma se tulaga faigata i lou ola, ona ou talitonu lea, e matua pa’i mai i lou loto ma lou tino le filemu ma le mafanafana.

O loo faagasolo pea i Amerika Samoa, sauniga-tatalo mo “Toa-o-Samoa” i le tafa-o-taua.  E le o se fuafuaga mama lenei faamoemoe o le atunuu, a e maise lava i aiga, nuu, e oo lava i Ekalesia o loo lotolotoi ana tama-fanau i totonu o le lalolagi vevesi.  Tatou te matua mana’omia lava, ma naunau o tatou loto ina ia saogalemu ma toe foi mai ma le manuia!  A o ai la e mautinoa, e mafaia lena mea?

Fai mai Ioane, a o mafuta le Alii ma ona Soo, na fetalai IESU: “Ou te tatalo mo i latou; … i latou na e foaiina mai ia te a’u, aua o ou tagata lava i latou….” (f.9)  Ioe, e moni o So’o na iai i lena taimi, a o le “tino” o le Ekalesia Kerisiano, o ‘oe lena ma a’u foi lenei.  O loo tatalo IESU, e aofia ai ‘oe ma i tatou uma ua aofia nei, e tapua’i i le Agaga ma le faamaoni.

Se’i o tatou mafaufau atili i lenei mataupu, aua o le Aso Sa lenei, e faailogaina ai le Afio a’e o IESU i le lagi, ae tu’ua ona Soo i le lalolagi ma lana poloaiga: “Ia outou o, ia fai nuu uma lava mo’u So’o.”

MANATU #1:  O loo tatalo pea IESU a o tatou lotolotoi ai i le lalolagi tumu i faigata ma puapuaga—o le mea lea ua tatou manumalo ai.  

O IESU, o loo faia le galuega o le fautua mo a tatou agasala i aso uma.  Ma, e tatau foi ona tatou manatua, e lei mamao le Eseta.  Fai mai ua toe-tu manumalo Iesu mai le tuugamau ma le oti! O le manumalo lea ua tatou manumalo ai!  Ae o le a le uiga moni o le upu “manumalo” mo ‘oe ma a’u, ma i tatou uma?

Silasila foi, o le finagalo o le Atua, ia soifua manuia le tagata i le lalolagi na ia saunia:  O lona uiga, ia tatou ola ai ma lotolotoi ai i totonu o le lalolagi e iai faigata ma puapuaga—o le taua o loo fai pea ma Satani—o le fili.  O le agaga lena o loo faavae ai upu o la tatou Tusi Pese 166:  “O Mai ia Soma e, ia finafinau, Le taua lelei le taua ua tau; Lo tatou Atua e ’au ma tatou, E ona le mana e manumalo. (2) Le taua lenei na tau ai Iesu, Ua le mafai ai Satani e tu, Aua lona ulu na tuipala ai, I ona po lava na faiaina ai. …etc.”  

IOE, e te tau a ua e manumalo!  Malo ia Iesu!  O i latou o loo tau, ia tau ma le loto toa, tau ma le loto malosi—ua manumalo ona o Iesu Keriso.

E talitonu le toatele o foma’i popoto, o le tasi lenei o vailaau aoga mo le tagata-ma’i, o lona loto ma lona mafaufau e mafai ai ona ola pea.  Peitai, e toatele isi tagata-lolotu o loo “tau” ma le faalotolotolua, tau ma le loto masalosalo i le “manumalo” ua uma ona saunia e Keriso Iesu.  Faafofoga foi: “…Ou te tatalo mo i latou; … i latou na e foaiina mai ia te a’u, aua o ou tagata lava i latou….”  

Amuia oe Samoa! Amuia oe le tagata o le Ekalesia Kerisiano!  Afai lava e te tau ma lou loto talitonu, e le fo’i fua le avea o oe ma ‘autau faamoemoeina o le talalelei ia Iesu Keriso. E faapei ona faamoemoe “Toa-o-Samoa” i la ta tatalo faifai pea:  E faapea foi ona tatou maua le loto tele, o loo tatalo pea IESU aua le faamagaloina o a tatou agasala.

MANATU #2:  (f.11) “Ou te le i ai pea i le lalolagi, a o i latou, e i le lalolagi lava i latou; ou te alu atu foi ia te oe.  Le Tama paia e, ia e tausi ia i latou i lou suafa o e na e foai mai ia te a’u, ina ia tasi o i latou, faapei o i taua.”

O le tasi lenei o lu’itau malosi mo le ‘autau a Keriso i le lalolagi, ona e fevaevaea’i i latou ia te i latou lava. E tele taimi e fe’ese’ese ai ‘aulotu ma ekalesia. Mai le uluai Ekalesia Kerisiano i le lalolagi, e fe’ese’esea’i lava ma faatutu mai isi tagata e sui a’i le suafa o Iesu Keriso. Ua fia ni talaiga e ’ese igoa ia o loo latou aumaia?  E le tioa a tatalo lo tatou Alii: Le Tama paia e, ia e tausi ia i latou i lou suafa o e na e foai mai ia te a’u, ina ia tasi o i latou, faapei o i taua.”

IOE, e i ai lava fe’ese’eseaiga e auala mai ai mea-sili, ma faaalia ai le finagalo alofa o le Atua mo le tagata faatuatua moni.

O lou ulufale mai ma ‘auai i sauniga lotu i totonu o le Malumalu i Aso Sa fai pea, o le tasi lea o avanoa e faaa’upegaina ai ’oe ma i tatou ta’ito’atasi, i “mea-tau” faale-Agaga, tatou te tau ai le taua ma le “alii o le lalolagi”, o le Tiapolo lea.

“Tau ‘aua le faavaivai—ua e manumalo, e ala ia Iesu Keriso.”  O IA na upuvaleina, na faamasinoina, na i’u i le oti i luga o le satauro, na tanumia i le manava o le eleele, a e na toe-tu mai ina ua mavae aso e tolu:  O le togiola lea na IA saunia mo le lalolagi agasala, ina ia faaolaina.  O le pogai lea na tatalo faatauanau ai Iesu, ma ole atu i lona Tama, mo i latou uma ua talitonu ma faatuatua.

Ua afio IESU i le lagi e faia le galuega o le fautua mo a tatou agasala ia faamagaloina.  O lona finagalo, ia mafuta faatasi i latou ua talitonu ma faatuatua i le Togiola ua uma ona saunia:  Na ia poloa’i mai:  “Ia outou faia lenei mea ma Faamanatuga ia te a’u i aso uma tou te aai ai, ma feinu ai, se ia ou toe afio mai.”  I le suafa o le Keriso Iesu.   AMENE.

—————————————————————————————————————————————————-

Rev. Emau S. Petaia, F.S.

Pavaiai, Felaugaaiga Matagaluega i Sisifo.

05/04/08

—————————————————————————————————————————————————-

1. 05/04/08:  Pavaia’i/taeao – 05/04/08

Ascension Sunday

Revized for Website:  11/23/10

 

 

 

“O sa’afi’afiga ia tasi le mafutaga.”

L A U G A

Tusi Faitau:  Ioane 17:20-26

Matua – ff.20-21:  E le faapito la’u tatalo mo i latou nei, a o i latou foi e faatuatua ia te a’u ona o la latou upu; (21) ina ia tasi i latou uma, faapei o oe le Tama o i totonu ia te a’u, o a’u foi o i totonu ia te oe, ia tasi i latou i totonu ia te i taua; ina ia talitonu le lalolagi ua e auina mai a’u.”

Manatu Autu:  “O sa’afi’afiga ia tasi le mafutaga.”

Faatomuaga: Ou te lei i ai i Samoa i le taimi na tatala ai le Leone High School.  Ae faagaeetia lava le loto, ina ua ou faatoa vaai i le igoa o loo tusia i fale a’oga, o le upu faa-Peretania, “Unity”.  E leai se faa-Samoa o i ai, a ua ou mafaufau, e faapea:  Ai lava po’o le faapogai lea ua manumalo ai lenei a’oga i le tele o tauvaga ma faafinauga, ona o lo latou “Loto ua Tasi”.   E faapena le agaga o le Mataupu Autu, o le a tatou mafaufau i ai i lenei taeao, “O sa’afi’afiga ia tasi le mafutaga.”

O le mataupu e sefulu-fitu o le evagelia a Ioane, ua tusia ai le finagalo o Iesu, e uiga i le ola e tatau ona soifua ai i latou ua talitonu i le Atua.  Ona tatalo lea o Iesu i lona Tama, ia faataunuu ona mo’omo’oga.  E faapea le faasologa o lana tatalo: Muamua, i le (ff.1-5): Ia mua’i tuuina mai le mamalu ma le viiga i le Atalii; o lona lua, (ff.6-19): Ia tuuina mai le mamalu i ona So’o; ma lona tolu (ff.20-26):  Ia tuuina atu le mamalu ia i latou uma o e talitonu ma mulimuli i le talalelei ia Iesu Keriso.

I le vaega lona tolu (ff.20-26), ua tatalo faapitoa Iesu mo le lumanai, ia i a’i latou e talia ma mulimuli i le talalelei, e ala i le galuega a le Ekalesia Kerisiano.  Ae atagia i upu o le tatalo, o le totonugalemu o sa‘afi‘afiga o Iesu, “Ia tasi i latou uma.”

 

Ae afai lava e iai ni fe’ese’esea’iga, poo ni fevaevaeaiga e ono tutupu mai, o iinei tonu lava (ff.20-26), e saili i ai i se fesoasoani ma se vaifofo, aua mafatiaga ma puapuaga e o’o mai.

MANATU #1:  Ia ‘aufaatasi ma le Atua i le agaga. (ff.21,26).

O le finagalo faapitoa o Iesu mo lana Ekalesia, “Ina ia tasi i latou …” (f.21).  O le auala e fesootai ai faatasi: Ia mafuta fesootai e ua talitonu i le Tama ma le Atalii, e ala i le Agaga Paia:  E pei  o le Tama i le Atalii, ma le Atalii i le Tama.  O le mafutaga faatasi o le Atalii ma le Tama, o le faata’ita’iga sili lea ona mana’omia e maua ai le “aufaatasi” o e ua talitonu faamaoni. Ua ou faailoa atu foi lou suafa ia te i latou, o le a ou faailoa atu ai foi; ina ia i totonu ia te i latou le alofa ua e alofa mai ai ia te a’u, o a’u foi i totonu ia te i latou.” (f.26).

O le faamalamalamaina o lena ’aufaatasi, e maua i le Faataoto a Iesu i le laau o le vine ma ona lala (15:1-8) “O a’u nei o le vine moni, a o lo’u Tama o le galue vine ia….. (f.5) O a’u nei o le vine, o la outou.  O le tumau ia te a’u, ma a’u ia te ia, o ia lava e fua tele mai; aua e le mafaia e outou ona fai o se mea e tasi pe a a’u le i ai.”  O Iesu o le vine; o tatou o lala.

Tatou te maua le ‘aufaatasi ma le Atua le Tama, aua ua uma ona faailoa mai e Iesu, Ua ou faailoa atu foi lou suafa ia te i latou,” (f.26a).  Ae le gata i lea, na fetalai Iesu,“Aua le atuatuvale o outou loto; ia outou faatuatua i le Atua, ia faatuatua mai foi ia te a’u.”  (14:1) .

E aoga lo tatou faatuatua e tali atu ai i faasinoga a Iesu, aua (1:18) E lei vaaia lava le Atua e se tasi; o le Alo e toatasi o loo i le fatafata o le Tama, o ia ua na faailoa mai o ia….. (17:3) O le ola faavavau foi lenei, ia latou iloa oe le Atua moni e toatasi, atoa ma le ua e auina mai, o Iesu Keriso lea.”  

Afai tatou te malamalama i le alofa o loo alofa ai le Tama i le Atalii, ona tatou iloa ai lea ona mafuta atu i le Tama, tatou te maua ai le mana e puipuia ai i tatou mai le Tiapolo ma ana mailei.

 

MANATU #2:  Ia ‘aufaatasi ma isi i le mafutaga.

(f.23) O a’u o i totonu ia te i latou, o oe foi o i totonu ia te au, ina ia faaatoatoaina i latou ia tasi; ina ia iloa ai foi e le lalolagi, na e auina mai au, ma e alofa mai ia te i latou, faapei ona e alofa mai ia te au.”  Afai e le iloa ona mafuta atu i le Atua le Tama, Pe faapefea ona iloa mafuta atu i se ua latalata ane ia te oe?  O lona uiga, o e ua mafuta i le Atua e ala i le Agaga, o i latou ia e iloa le Atua i le Agaga, ua mafai ai ona mafuta faatasi i isi uso-a-tagata.  O le mafuta faatasi ua le faapitoa na o le ‘auai faatasi i se faalapotopotoga, aua e i ai le isi malosi e sili atu, e mafua ai ona maua le agaga o le ‘aufaatasi.  Ua fetalai Iesu:  (13:34) “O le poloaiga fou ou te tuu atu ai ia te outou, ia outou fealofani; faapei ona ou alofa atu ia te outou, ia fealofani foi outou.”

Ua faailoa mai e Iesu i lana Faataoto i le leoleo mamoe lelei (10:16): Ua ia te a’u foi isi mamoe e le o i lenei lotoa; e tatau ona ou ta’ita’iina mai o i latou foi, e faalogo foi i latou i lou leo; ona tasi ai lea o le lafu mamoe, ma le leoleo mamoe e toatasi.”   Ua faailoa mai e iai isi mamoe o le lafu-mamoe a le Atua e ao ina ‘aufaatasi i le mafutaga.

MANATU #3:  Ia aufaatasi e folafola le talalelei i le lalolagi.

“Ina ia tasi i latou uma, faapei o oe le Tama o i totonu ia te au, o a’u foi o i totonu ia te oe, ia tasi i latou i totonu ia te i taua; ina ia talitonu le lalolagi ua e auina mai a’u. … (23) O a’u o i totonu ia te i latou, o oe foi o i totonu ia te a’u, ina ia faaaotaotaina i latou ia tasi; ina ia iloa ai foi e le lalolagi, na e auina mai au, ma e alofa mai ia te i latou, faapei ona e alofa mai ia te au.” (ff.21,23).

E tatau ona ‘aufaatasi le Ekalesia e faamalosia ai le galuega folafola o le talalelei.  Ma, o le fealofani o le fanau a le Atua, o le faailoga vaaia lea o le ’aufaatasi o e ua talitonu. “O le mea lea e iloa ai e tagata uma lava o o’u soo outou, pe afai ua outou fealofani.” (13:35). O le ’aufaatasi o le Ekalesia, o le ata lea e iloa ai e le lalolagi uma, “Na e auina mai au, ma e alofa mai ia te i latou, faapei ona e alofa mai ia te a’u.”  O Iesu lea i lona Tama.

E taua lava i le Alii ona “sa’afiafiga” ia ‘aufaatasi i le mafutaga, e pei ona tusia: “Ona toe fetalai atu lea o Iesu ia te i latou, “Ia outou manuia.  Faapei ona auina mai o a’u e le Tama, e faapea foi ona ou aauina atu outou.”  (20:21b).

O se tasi o ata malamalama ua faaalia i le ‘au so’o faagogota i le sami ma la latou upega, “Ona alu ane lea o Simona Peteru, ma toso mai le upega i uta, ua tumu i i’a tetele; e lau selau, ma le lau lima, ma le tolugalau; e ui lava ina tele o i’a, a e lei masae lava le upega.”  (21:11).

E faapei ona tele i’a i le moana, e faapea foi ona lautele le mana’o o le talalelei ia faatasia le lalolagi i le mafutaga e tasi, o le Ekalesia Kerisiano lea, o le mafutaga e le mafai ona tineia, aua o le mana o le Agaga Paia e ‘aufaatasi ai le Ekalesia ma le Ao o Keriso Iesu lea.

O le mea lea, e ao ai ona tatou ‘aufaatasi i le Ekalesia Kerisiano, ma ola ai i le pogai o le vine; e fafagaina foi mamoe e le leoleo-mamoe lelei; tatou te fetufaa’i foi ma galulue faatasi, e fonofono masae o le upega—o faigata ia ma puapuaga o le olaga nei, o loo taumafai e taitai sese i latou uma ua talitonu i le faaolataga ua uma ona saunia.  Aua na maliu ma toe-tu mai le Keriso, ina ia tasi i tatou i luma o le silafaga a lo tatou Atua.

Ona o Iesu Keriso lo tatou Alii.

AMENE.

———————————————————————————————————————————————————–

Rev. Emau S. Petaia, F.S.

Leone – 04/27/08 Taeao

6th of Easter

———————————————————————————————————————————————————–

1. 04/27/08:  LEONE/Taeao – 6th of Easter

Revized for Website:  11/23/10