Posts Tagged ‘Galuega’

“O le tala-lelei mai le Atua e ola ai.”

L A U G A

Tusi Faitau: Galuega 2:14a, 22-32

Matua – ff.14a, 22-24:  “Ona tulai lea o Peteru, atoa ma le toatinoagafulu ma le toatasi, ua fai atu ma le leo tele ia te i latou …. (f.22) Sema e, o outou Isaraelu e, faalogo mai ia i nei upu; o Iesu o le Nasareta, o le tagata ua faasinoina e le Atua ia te outou i mea mamana, ma vavega, ma faailoga ua faia e le Atua i o outou luma e ia, pei ona outou iloa foi; (23) o ia ua tuuina mai e le pule tonu ma le fuafuaga a le Atua anamua, ma outou faamau i le laau ma fasioti i lima o tagata faaletau-pulea

    1. O ia ua faatuina mai e le Atua, ua na tatala i puapuaga o le oti, aua na le mafai ona 
    2. taofiina ai o ia.”

O upu e faamamafaina:  “…O Iesu o le Nasareta, o le tagata ua faasinoina e le Atua ia te outou …;  o ia ua tuuina mai e le pule tonu ma le fuafuaga a le Atua anamua, ma outou faamau i le laau ma fasioti i lima o tagata faaletaupulea. … O ia ua faatuina mai e le Atua, ua na tatala i puapuaga o le oti, aua na le mafai ona taofiina ai o ia.”

Manatu Autu: “O le tala lelei mai le Atua e ola ai.”         [kerugma/gospel]

Upu Tomua:  O le molimau i le Uluai Aso Eseta, ua faalagolago tele i tala na tusia e le ‘au faievagelia—Mataio, Mareko, Luka, Ioane.  Peitai, e i ai foi tala faamauina tatou te maua i le tusi o Galuega o ulua’i so’o o Iesu, a e maise le ‘au aposetolo e pei o Paulo.

Ua uma le Toe-Tu (Eseta), a e ua amata ona tupu ma olaola le mafutaga tuufaatasi o e ua talitonu ma mulimuli ia IESU—o le na faasatauroina, tanumia, ma ua toe tu mai nai le oti.

O le tusi o Galuega a le ‘Au Aposetolo, ua taua ai le faasalalauina o le “talitonuga o Iesu le Keriso, o le Mesia ma le Faaola.”  Ma, o le faamaoniga o nei mea uma, e taulamua ai lava le faamatalaga e uiga i le Ulua’i Aso Eseta, o le aso o le Toe-Tu mai le tuugamau.  Fai mai upu tusia, “O Iesu lava lena, ua toe faatuina e le Atua; o molimau i matou uma i lena mea.” (f.32).  O le molimau e leai se masalosalo, a ua mautinoa e i latou sa vaavaai i ai.

O upu ua tusia, o se vaega o le Lauga a Peteru i le Aso Penetekoso, o le aso na afio ifo ai le Agaga Paia e fai ma fesoasoani i tagata o le Ekalesia a Iesu Keriso.  Ma o le amataga foi lea o le “galuega folafola” (laugaina o le finagalo o le Atua) i le Nuu Paia ma le lalolagi atoa.

O se tasi lenei o mafua’aga e tatau ai ona faamuamua le ta’utinoga, a e le’i amataina se Lauga:  “O le lauga i le suafa o le Atua le Tama, le Alo, ma le Agaga Paia.”  O le finagalo folafola lea o le Atua, e ala i le laugaina o upu mai le Tusi Paia e faatatau i le finagalo o le Atua.

O le “finagalo la o le Atua”, ua le o se mataupu itiiti pe faatauvaa:  aua o le “finagalo” o le Atua ua tusia atoa ai le Feagaiga Tuai, a e maise lava i le tusi o Esoto.  O le “finagalo” foi lea o le Atua ua faaauau mai pea i le Feagaiga Fou, ua faatutotonu ai le “galuega o le faaolataga na saunia e Iesu Keriso”: I lona soifua auauna, soifua na faatigaina ma mafatia, na faasatauroina, na maliu ma ua tanumia i le tuugamau, a e faai’u i le Eseta o le Toe-Tu.

Ona afio a’e ai lea i le lagi, e fai ma Fautua i le Atua le Tama, ina ia faamagaloina a tatou agasala faifai pea i lea aso ma lea aso.

O le “tala i le faaolataga”, o le autu lea ma le faavae o le “tala lelei” ia Iesu Keriso, lea o loo tatou auauna ai nei, ma tautua ai pea i Lana Ekalesia Kerisiano i le lalolagi.

Ia manuia le Aso Sa o le Eseta!  O le aso o le manumalo o Keriso i le oti ma le tuugamau, ina ia ola ‘oe ma a’u—i le manuia e faavavau, faavavau lava.

Amene.

—————————————————————————————————————————————————————-

LEONE/Afiafi 03-23-08    

Easter Sunday

—————————————————————————————————————————————————————

1. 03/23/08:  Leone (lotu afiafi)

(Mosser  p.114) – Easter

Revized for the Website—11/20/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3-