“O le taunuuga o le faamoemoe faa-Kerisiano.”

L A U G A

Tusi Faitau: Feagaiga Tuai: Kenese 32:22-32; Feagaiga Fou: Luka 22:39-46.

Matua:     Kenese f.26B ….. “Ou te le tuuina atu lava ‘oe seia e faamanuia mai ia te a’u.

Luka f.44a ……… “Ua puapuaga o ia, ua atili ai lana tatalo.”

Manatu Autu:    “O le taunuuga o le faamoemoe faa-Kerisiano.”

Faatomuaga:       O le upu ‘tauivi, tauiviga; finau, finauga; tau, taua; tauva, ma le tauvaga’: E tasi lo latou faamoemoe—ia maua le manumalo; ia faaeaina i le numera tasi; ia maua le fu’a o le faailoga, ma faapaleina i le pale matagofie ua saunia mo le ua manumalo.

O le tala na faitauina i le Kenese, o le faamanuiaga lea na maua e Iakopo mai le Atua.  E lua vaega taua o i lea faamanuiaga: (i) O le aganuu ma tu faa-Isaraelu, e avatu le faamanuiaga i le ua aopito matua o le fanau. (E foliga faapea foi aganuu faa-Samoa.)  O Esau ma Iakopo, ua na o le to’alua i laua; e matua Esau, ae ui’i Iakopo.  O lona uiga, e tatau ona maua le faamanuiaga o le ulumatua e Esau. (ii) O le tala na faitauina, ua na o le faamanuiaga i faaupuga. A o lona faataunuuina moni, lea o le a tatou mafaufau i ai; a e sa le’i faia foi lenei faamanuiaga i se ‘auala faigofie.

E faapea foi i le tala ua tusia e Luka: O le tauiviga i faigata ma puapuaga na feagai ma le Alii o Iesu.  Na mua’i folafolaina le finagalo o le Atua—o le a fanau mai le tama, e i lona ua le malo.  Na faatoa faataunuu i le Feagaiga Fou: I le afio mai o le Alo Pele e toatasi o le Atua le Tama i le lalolagi. Sa le’i faigofie lenei faatinoga, aua na faafeagai ma faigata ma puapuaga.

O nei tauiviga uma e faia e le tagata i le lalolagi, e le faale-tino ae faale-Agaga.  Ae ui ina faale-Agaga, a ua  auala mai i mea e vaai i ai mata, faalogo i ai taliga, aua o ala pito faigofie ia e malamalama lelei ai tagata o le lalolagi.

Manatu #1:  Ia tauivi ma teu pea i le loto, o a mea e tutupu mai i luma atu.

So’o se tagata taumafai mo le manumalo, e tatau ona i ai i le mafaufau ma lona loto se “ata” po’o foliga o le mea ua tausinio i ai.  Ae o lea foi sini o le faamoemoe, o loo i ai se mea e fiafia ai le loto o le ua finau.

E tupu le le fiafia o se ‘au taaalo, pe a fai ‘ae le malo i taaloga.  A o se ata latalata mai i le mafua’aga: Ai ona ua le lelei ona a’oa’oina—e le’i lava sauniuniga.  A to’ilalo le itutaua, e le taumate e to’atele nisi o i latou ua ‘uma ai lo latou soifua; a e o e ua totoe, e ta’ita’iina i latou e fai ma pologa po’o ni pagota.  E tuua’iina le ‘au tau to’ilalo, ona e le’i lava a latou sauniuniga.

O le le lava o a’upega, o le faatamala o le ta’ita’i po’o tagata tau—o nisi na o mafu’aga taatele, e ala ai ona faatoilaloina se ‘au tau sauniuni mo le taua.

Manatu $2:  A faalogo i upu o faamanuiaga, mafaufau i ou tiute ma matafaioi.

A lagona i taliga faamatalaga, ona fuafua lea e le loto ma le mafaufau tulaga e mafai ona faia e le tagata.  O le faatinoina ma lona faataunuuina, e tofu lava le tagata ma lagona eseese—e faalagolago lena i mea na soifua mai ma le tagata: i lona aiga, i lona atunuu, faapea i le li’o o le mea ua nofo tumau ai; ae maise o e ua latou faifai mea faatasi.

O le iuga la, po’o le taunuuga o le faamoemoe sili ona taua i le tagata soifua, e le ose tulaga e faia i se aso e tasi, po’o se tausaga e tasi; ae o le soifuaga atoa ma ona talatu.  Faauta i le faamanuiaga na maua e Iakopo, e ‘ese lava mafaufauga faale-tagata, ‘ese fuafua mamao a le Atua soifua.

O le faamanuiaga na ‘auala mai i tauiviga e i ai faigata ma puapuaga; o le faamanuiaga sa ‘auala mai i manatu faaletonu o le tagata ma togafitiga e fausia i manatu faalotolotolua ma le le mautu; a o lona taunuuga e faatoa iloa tonu ai e le tagata auauna, e le ose mea e faia ina ia faaleaga i le tagaga, ae ia manuia le lumana’i mamao, mamao lava o le tagata talitonu.

O le faamanuiaga e ‘auala mai i le tagata e toatasi (Iakopo) na o’o ina faamanuiaina ai i latou uma na tutupu ma ola mai ia te ia.  Na ta’ua lenei fanauga, o le Fanauga a Isaraelu, o le Nuu o le Atua; na tausia e le Atua i la latou faigmalaga mamao, se’ia o’o ina taunuu i le Nuu Folafolaina, e tafe ai le meli ma le suasusu—o foliga na o le tagata ua faamanuiaina e le Atua.

Manatu #3:  Ai se a ua le maua ai le pale o le manumalo?

O le fesili e tali i ai o tatou tagata ta’ito’atasi; aua e ese’ese ala ma mafua’aga ua solimuli ai le to’atele, ma faato’ilaloina i le matapoto o Satani.  Ae o nisi nei o vaivaiga taatele o loo maua pea i le soifuaga faaletagata: O le fiu gofie; o le le atoatoa o le loto talitonu; o le ‘augata ma le faapalapala, atoa ma le faatuutuu e soso’o ai lava ma le nofonofo.

Ua ou ‘aumaia nei tauiviga e lua: (i) tauiviga a Iakopo ma le agelu, lea na suia ai lona igoa—ua le toe ta’ua o Iakopo, a e o Isaraelu (o ia o le tupuaga o le Nuu o le Atua); (ii) ma le tauviga a le Alii o Iesu i ona faigata a o sauniuni pea mo le faataunuuina o le valoaga na folafolaina mai i le amataga.

Sa le’i faigofie i le Alii le faataunuuina o le faamanuiaga ua tuuina ia te IA.  Na toetoe ina faavaivai.  Peitai, o lana toe onosa’i lava na ia faapea ane ai, “ae ui lava i lea, aua le faia lo’u loto a o lou finagalo.”  O le finagalo ia faataunuu le faatinoga o le Togiola—e ala i lona maliu ma lona toe soifua mai le tuugamau ma le oti.  Na toe soifua IESU, ma afio i le lagi e mafuta faatasi ma le Tama, ina ia fautua mo a tatou agasala, a e tatou sao atu ai i le manuia e faavavau faavavau lava.

Uso e i la Keriso, tatou tauivi pea ina ia tatou manumalo.  Tauivi ma tatalo, finau ma faalagolago i le Atua.  Taofi mau i a’upega o le taua—onosa’i, faapalepale, mata alofa, aua le faaitaita gofie, faamaoni ma ia manatua lou Alii o Iesu, o lou ta’ita’i sili lea.

Ona o Keriso lo tatou Faaola. …….. AMENE.

——————————————————————————————————

06-08-08 rev. Leone – 4th after Pentecosgt;

09-27-98 Leone;

06-25-95 rev. Ft. Lewis

06-25-89 rev. Sii

04-27-86 Sii

——————————————————————————————————-

Revized for Website   06/30/2012


“Vaavaai mo mea aopito sili.”

L A U G A

Tusi Faitau: Luka 10:38–42

Matua – ff.41 & 42:   “A ua tali atu le Alii ia te ia, ‘Mareta e, ua e popole, ma ua pupu lou loto i mea e tele; a o le mea lava e tasi e ao ina ia maua; ua filifilia foi e Maria lea mea lelei, e le ave’eseina ia te ia.’”

Manatu Autu: “Vaavaai mo mea aopito sili.

Faatomuaga: Ua le o toe pumo’omo’o le lalolagi i nei ona po.  Ua le o toe tumau foi le soifuaga o tagata Samoa e pei ona i ai i le tele o tausaga ua mavae.  Sa gata le vaai na o nai motu laiti, le sami e si’osi’omia ai, ma le vao i ga’uta e galulue i ai mo le tausiga o le soifua malosi faale-tagata.

O nei aso, ua tele ina aga’i le malosi faale-tagata i sailiga ma faaputuputuga o le ‘oa faale-lalolagi.  Ona ua faapitotasi le malosi faale-tagata tau o mea faale-tino, ua avea lena ma mea ua manatu ai le to’atele: “E sa’o lava a’u—o lea ua ou manuia; ua lava lea lelei mo lo’u lumana’i.”  Peitai, o lau lava lea vaai; a e mo le to’atele, e le o le tulaga lea e tatau ona i ai.

Ona o le olaga fesesea’i solo lea o le tagata—i ona manatu ma ona lava mafaufauga e tele, o lea na fetalai ai IESU i upu ua fai ma Matua: “Mareta e, Mareta e, ua e popole, ma ua pupu lou loto i mea e tele; a o le mea lava e tasi e ao ina ia maua; ua filifilia foi e Maria lea mea lelei, e le ave’eseina ia te ia.”

Ua masani ona tatou faalogo i lenei tala i le ‘au uso o Maria ma Mareta.  Ua na o Luka na tusia, a e leai ni faamatalaga a Mataio, Mareko ma Ioane—e le mautinoa se mafua’aga.  Peitai, ua i ai ni mafaufauga ma ni manatu ua tutupu mai i e su’esu’e i le Tusi Paia, e faapea: Ai lava ua lava ma totoe upu ua saunoa i ai le Alii, e ‘aumaia ai le fe’au o loo finagalo le Alii e a’oa’o mai mo le soifuaga manuia o le tagata ma lona lumana’i.

Se’i o tatou manatunatu atili mo lea tulaga taua mo le soifua manuia o le tagata:

Manatu #1:  E i ai le mea e tasi e moomia e le tagata.

Ai se a e maumau ai le ola ona o le mana’o tele ma le loto tu’inanau? —i le faaputuputuina o le ‘oa faale-lalolagi?  Ai se a lava e saga faia ai, pe a fai e maumau ai le ola?

(a)  Peiseai ua loto tiga Iesu i ana fetalaiga ia Mareta.  E foliga ua sili ia Maria lona nofonofo ma faalogolgo i a’oa’oga a Iesu; a o lea e tigaina Mareta i gasese ma tapenapena fe’au o le aiga!  E le tioa a muimui Mareta.  O le tali atu a Iesu, e le o sapasapaia le loto tiga o Mareta:  “Mareta…ua  pupu lou loto i mea e tele; a o le mea lava e tasi e ao ina ia maua…  E i ai le mea e tasi e mo’omia … “Ua filifilia foi e Maria lea mea lelei…  O le fesili:  O le a lenei mea o loo moomia?  Ae o le a foi lea mea ua filifilia e Maria?

(e)  E foliga e faatelevave fetalaiga a Iesu, e pei o upu i le Matua; a e o tulaga masani i talatalanoaga faale-aiga, e tatau ona tele nisi upu e talanoa i ai!  Silasila foi, e masani i talanoaga faale-aiga, ona faapea ane:  “Mareta, e le faapea e fai atu nei sa’u tala ona ou te le fiafia i au sauuniuniga—aua e ‘ese ma le manogi manaia pe a toe tuu i ai ma sina sosi laula’au, lea na faia e Lasalo.”  E faapena le tele o talanoaga, aua o tulaga masani ia i le faalelei atili o le soifuaga faale-tagata.  E ui i lea, e i ai lava mea e sili atu i lo lena, mo le soifuaga manuia au i luma o le tagata.

(i)  O le mea sili la mo le soifuaga lumana’i o le tagata, o le mea tonu lava lea na filifilia e Maria i lona loto.  Taga’i foi, e maua so’o taimi tatou te ta’umamafa ai ma feinu faale-aiga.  A e ‘ese ma le itiiti taimi tatou te faalogologo ai i Afioga a le Atua, pei ona a’oa’o mai e Iesu.  E moni e taua le ta’umafa o le falaoa, a e le na o le falaoa e ola ai le tagata.  Faafofoga foi a’oa’oga a Iesu:  “O ia te a’u mea e ‘ai tou te le iloa … O la’u mea e ‘ai, ia ou faia le finagalo o le na ‘auina mai a’u. ..” (Jn. 4:32,34).

Manatu #2:  Ua pupu o tatou loto i mea e tele.

O le mea e tasi o loo mo’omia nei, o Afioga ia a le Atua.  E tele manatunatuga i o tatou loto, e tele foi mafaufauga,  e uma lenei aso, uma lenei tausaga, ae le mafai lava ona uma mea e loto i ai le tagata.  Afai tatou te le lagona le musumusuga a le Agaga o le Atua i o tatou loto ta’ito’atasi, e le mafai, le mafai lava ona faamalieina o tatou loto i tu’inanau o le lalolagi.

(a)  O le mea e tasi o loo mo’omia nei, o le Areto (falaoa) o le ola.  O Iesu, o ia lava o le areto a le Atua mo le ola faavavau—Na auina mai e le Atua le Tama mo ‘oe ma a’u, ma le lalolagi atoa.  O ia o le Upu o le alofa, ina ia tatou alolofa ai i le Atua i o tatou loto, i o tatou manatu ma lo tatou malosi atoa.  O le faatinoga o lea alofa, ua fai ai ma tulafono: “Ia e alofa atu i le ua oulua tua’oi, e pei lava o ‘oe ia te ‘oe.”

(e)  O le Afioga a le Atua—o le ‘Upu e feso’otai ai tagata uma.  Ua fetalai le Alii:  “Ia outou mua’i saili le Atua ma lana amiotonu…”  A o le amiotonu a le Atua, o le feso’otaiga moni lea faale-fanau a le Atua.  E le mafai ona solosolo lelei le tagata pe a aunoa ma lenei feso’otaiga.  A iai le ola fesootai, ona maua lea o le ola fetausia’i, le ola fegalegalea’i, atoa ma le ola mafuta faatasi o le tasi i le isi—o iina e maua le ola fiafia ma le ola fia faafetai.

(i)  O le Afioga a le Atua—o Keriso lava lea ma lona alofa tunoa; le ola faamagalo atu, ola e le fia taui ma sui; o le ola e alofa atu ina ia faalelei le fe’ese’eseaiga, a ia mafutaga pea faatasi.  O le pogai lea o le soifua mai o le tagata i le lalolagi.  O le soifua i Afioga a le Atua, ua le na o upu ma faamatalaga, a e o le faatinoga o le mafutaga tuufaatasi.

LE ‘au faitau ma le ‘au faafofoga e, o le pogai o le Ekalesia a Iesu Keriso i le lalolagi:  Ia tatou soifua ma ola ai faatasi.  E le gata i o tatou tino-tagata, a e aofia ai ma isi uso-a-tagata.  Ua tatou faifai mea taatasi i le li’o o le Tala Lelei ia Keriso—o le sui lava lea o Keriso i le lalolagi.  Ia tatou alolofa le tasi i le isi, aua o le faatinoga lava lea o le poloaiga mulimuli a le Alii……IA OUTOU FEALOFANI.

A e aua nei galo, o loo i ai pea mea pito sili ona taua mo le soifua auauna faamaoni i le Atua:  Ia iloa Afioga a le Alii.  Tupulaga e, o teine ma tama, ua mae’a le soifua taumafai o nisi; a e o loo faaauau pea le taumafai o le toatele.  Ia outou manatua lenei mea, o le poto o le mea alofa mai le Atua, aua nei faasili manatu i o tatou loto; ae ia faasili pea le Atua.  Afai e te aoga mo le Alii, o le mea sili lea ona taua, aua o le aano moni lea o le a’oaoga a le Alii o Iesu:  “Ua filifilia foi e Maria lea mea lelei, e le ave’eseina ia te ia.”

Soma e, ia toto’a lau taga’i i mea pito sili ona taua, aua so ta manuia mo le lumana’i.  Ia faaaogaina lou soifua ma o tatou ola, tatou te auauna ai pea ia Iesu ma lona finagalo.  Na afio mai Keriso, ua uma ona saunia le galuega o le Togiola, ina ia magalo agasala a le lalolagi, ma le ola faavavau ua tatala ma avanoa tatou te ulufale atu i ai, pe a e salamo i au agasala ma faatuatua i le Togiola e ala ia Keriso Iesu.

AMENE.

—————————————————————————————————————-

Rev. Emau S. Petaia, F.S.

06/01/08 Leone … 3rd. Sunday after Pentecost

06/11/95 Ft. Lewis;

06/12/88 Seattle II

—————————————————————————————————————

Revized for Website — 06/29/12

 

 

“Ia tatou foliga ia te ia.”

L A U G A

Tusi Faitau: Feagaiga Tuai:  Isaia 43:1–12;  Feagaiga Fou:  Roma 8:12–17

Matua – Isaia 43:6,7—- “Ou te fai atu i le itu i matu, Tuu mai ia; ma le itu i toga, Aua le taofia; au mai ia o’u atalii ai mea mamao, ma o‘u afafine ai le tuluiga o le lalolagi; (7) o i latou uma ua igoa i lo‘u igoa, na ou faia ia viia ai a‘u; na a‘u gaosia ma ‘ou faia lava i latou. (Roma 8:17b) …pe afai tatou te tiga faatasi ma ia, ina ia faamanuia foi i tatou faatasi ma ia.”

Manatu Autu: “Ia tatou foliga ia te Ia.”

Faatomuaga:   Ua tofu i tatou ma lona aiga e tupu mai ai—o le vaaiga faaletino lea.  A e afai tatou te manatunatu faale-Agaga, ona tatou faapea ane lea: ‘O i tatou o fanau a le Atua i le Ekalesia Kerisiano’.

E seasea o’o i ai se manatu faale-lalolagi, vagana ua ulufale le tagata i le Malumalu, ma tapuai i le Atua i le faamaoni, ona lagona ai lea o le musumusuga lilo a le Agaga Paia.  A mata’u ma ava i le Atua, ona tosina lea o le loto e tapua’i ma vivii i le suafa mamalu o le Atua soifua.  O le faamaoniga lea, o i tatou lava o le fanau a le Atua le Tama, le Alo, ma le Atalii—o e ua mafuta faatasi i le Ekalesia Kerisiano.

E iloa le fanau a le Atua, e le gata i le ta’u, ae ona o mea latou te faia, aua na poloa’i IESU: “O atu ia outou i le lalolagi uma, ina tala’i atu ai le tala lelei i tagata uma lava. (16) O le faatuatua ma papatisoina, e faaolaina ia; a o le le faatuatua, e faasalaina ia.”  (Mareko 16:16,17).

Ua molimau le Kenese, e le’i tuulafoaiina le Ulua’i tagata e le Atua.  Na poloai le Atua ia Atamu ma Eva, ia pule i laua i mea uma o loo i le faatoaga, ae ia tautuana lava—ia la usiusita’i.  A e paga lea, ua le usiusita’i!  Ua oo ina a’afia ai “foliga paia o le Atua na fai a’i le tagata.”  Ae le’i tuulafoaiina e le Atua le tagata, ua na saili mai pea i se tasi e usiusitai ma faamaoni, e ‘auala mai ai lona finagalo.  Ua o’o ina filifilia le auauna o Aperaamo; a o e na tutupu mai ia Aperaamo, o Isaraelu ua fai ma “nuu o le Atua.”  Ae leai se mafaufau poo se agaga o le nuu, vagana i latou o loo nonofo ai i le nuu.

Ua tupu olaola le lalolagi, ua faitauina aso ma tausaga.  Ae fai mai upu o le valoaga, “o le a fanau mai lou Faaola, o le Mesia, i le faaatoaga o tausaga.”  Na faatino i le fanau mai o Iesu; ua le faapito tasi na o Isaraelu.  E faamaonia lea i le fetufaaiga a Iesu ma le fafine Samaria i luga o le vaieli:  Fai mai le fafine, “o Ierusalema o le mea lea e tatau ona tapuai ai le tagata i le Atua.”  Ae fetalai Iesu:  “Funa e, talitonu mai ia te a’u, e oo mai ona aso, tou te tapuai i le Tama e le gata i lenei mauga, poo Ierusalema … ua oo nei foi i ai, o e tapuai faamaoni latou te tapuai i le Tama i le agaga ma le faamaoni; aua o loo saili le Tama i e tapuai faapena ia te ia.”

O i tatou o le “fanau a le Atua, o e ua tapuai ia te IA.”

MANATU #1:  “O le alofa faa-tama i le fanau.”

Ua manino le “ata” ua aumaia e Isaia e uiga i le va feagai o le Atua ma Isaraelu, o le ata lava “o le alofa o le Atua i lana fanau.”  Na tausia Isaraelu e le Atua a o itiiti lava, na ta’ita’i ma faasino Isaraelu i le ala tonu.  Peitai, na le usiusitai ma le faalogo, ae na alofa pea le Atua.  E tele mea ofoofogia na saunia e le Atua e lavea’i ai Isaraelu, aua o foliga ia o le alofa o le Atua.

Ua mavae atu le Feagaiga Tuai, a e o loo faaalia pea le “alofa faa-Tama” i le tuputupu a’e o le Ekalesia Kerisiano—o lea foi ua tatou manuia ai, aua o i tatou lava o le fanau a le Atua i le Ekalesia.  Ua tatou manuia, aua o loo faaopoopo pea o tatou aso ma tausaga.  E tutupu pea faigata ma puapuaga, peitai, e sili ona tele mea tatou te fiafia ai nai mea e faanoanoa ai.  O le alofa faa-tama o le Atua, lea ua tatou lelei ai.

Ae aua nei galo, e tofotofoina lava le fanau a le Atua, pe tumau le faatuatua. Aua nei o tatou faameo pe a faafeagai ma puapuaga; aua le faavaivai pe solomuli pe a feagai ma faigata.  Fai mai le aposetolo o Paulo:  “Aua e ola le faatuatua ona o galuega.”

MANATU #2:  “O foliga o matua i fanau.

Ua tusia i le Kenese, “Na faia e le Atua le tagata ia foliga ia te Ia.”  Ua le o foliga i le tino, a e o foliga o le faatinoga o mea lelei.  O lona uiga, ua avea i tatou o “fanau moni a le Atua,” pe a tatou faia mea lelei e viia ai le Atua.

Ae o le fesili:  Po’o e faatinoina ea foliga faatama o le Atua i lou soifua auauna i lou Atua?, e pei ona tuuina mai ai le saolotoga i le tagata?  Po’o e faia ea mea lelei mo se viiga o le Atua soifua?  Atonu, e toatele e vaivai ma le’i matutua i le tala lelei ia Iesu Keriso, ina ua latou le faia mea lelei ma faatino foliga faatama o le Atua.  A tatou faia mea lelei mo le Atua, ona tatou foliga ai lea i le Tama; ae afai tatou te le faia mea lelei mo le Alii, ona tatou foliga ai lea ia satani:  O foliga o le faifai mea leaga; o foliga o le faatupu vevesi; o foliga o le faatupu maseiga; o foliga o le fia pule o le tagata i lona lava ola, ae ma’imau ai mea-alofa a le Atua, ae maise le tautiga o matua na tausia ai i le tele o aso ma tausaga.  E leai se matua poto e le fia atagia foliga lelei i fanau.  Ae ona o le maaa o loto o le fanau, ua mafua ai foliga leaga i ni isi o fanau.

MANATU #3:  “Faamaoni ma usita’i e tauave foliga o matua.

E tele tala i le Tusi Paia e maua ai faata’ita’iga lelei ma le taua i matua ma fanau.  Sa le’i faamaoni le Uluai tagata i le feagai ma lona Atua; a ua filifilia le auauna o Noa e faataunuu le poloaiga a le Atua.  Ua na o ia ma lana fanau ma mea-ola uma na i totonu o le vaa sa faaolaina i le Lolo; a o e na le faamaoni ma le usiusitai, na faaumatia i latou.  O le faamaoni o Aperaamo na ta’u amiotonuina ai.

E toatele fanau faamaoni ma usiusitai i le Atua, o le ala lea ua faapea mai ai upu o le Matua, “…au mai ia o’u atalii ai mea mamao, ma o’u afafine ai le tuluiga o le lalolagi; o i latou uma ua igoa i lo’u igoa, na ou faia ia viia ai a’u; na ou faia lava i latou.” 

O foliga o le faamaoni ma le usiusitai, onosai ma le faapalepale, o lena na auina mai ai le Alo Pele e toatasi o le Tama, na afio mai IESU ia maua se faata’ita’iga lelei mo le lalolagi; aua o foliga o le faamaoni ma le usiusitai: e le ‘alo pe faafiti i mea faigata; o foliga o le faamaoni e mafua ai ona tauivi e fai le amiotonu.

Ua ta’utino mai e Paulo le iuga o le fanau usiusitai ma faamaoni:  “Pe afai tatou te tiga faatasi ma ia (o Iesu lea), ina ia faamanuia foi tatou faatasi ma ia.”  O le manuia lena na siitia a’e ai Iesu ma mafuta faatasi ma le Tama i le Nofoalii silisili ese; o le faamanuiaga lea tatou te mafuta faatasi ai ma IA i le ola faavavau, pe afai tatou te tumau ia te Ia.

Uso e ia Keriso Iesu, o le agaga ma le faamoemeo, ia avea i tatou o fanau faamaoni ia Keriso, e ala i lana Ekalesia.  Aua nei o tatou faapea, “Se’i vagana ia ua o’o i lena tausaga, ona faafouina lea o a’u mo le Alii.”

Aua nei o tatou faapea.  Ia iloa ma mautinoa, o le o’o mai o le valaau i le tagata, e leai se tasi na te iloa.  O faalavelave ma mea tutupu faafuasei i le olaga, e le faavasegaina pe matua pe itiiti.

A o le alofa faa-tama, e le uma, e le gata, aua o Keriso Iesu lava, o Ia o le Atua alofa, e faavavau, faavavau lava.

AMENE.

———————————————————————————————————————

Rev. Emau S. Petaia, F.S.

Leone – 08/10/08 Taeao.

———————————————————————————————————————

1. 08/10/08:  Leone/taeao – 13th. Sunday after Pentecost

2. 04/21/02:  Leone;

3. 05/15/94:  Fort Lewis;

4. 05/15/88:  Seattle-II.

—————————

Revized for Website:  11/24/10

 

CWM Assembly 2012 in American Samoa

Rev. Elder Masalosalo Sopoaga, outspoken minister passes away at 73

 [Samoa News—June 2012]

The Congregational Christian Church of American Samoa lost one of their longest serving pastors who passed away Wednesday morning at the LBJ Medical Center with his wife Simoe and their two children Menorah and Hesedh at his side.  Rev. Elder Masalosalo Sopoaga of Salelologa, Samoa, died of pneumonia; he was 73, said his son Hesedh Sopoaga, who is a police officer. Hesedh told Samoa News that his father was hospitalized for about a month before he died.

Menorah said her father was the principal at Malua Theological College in Samoa in 1970 and had also served as the church minister of the CCCS at Solosolo village in Samoa.  She added that after his service in Solosolo they came to American Samoa in 1981, where he served at the CCCAS in Pago Pago for 30 years, until his retirement in 2010. Menorah said her father would have been 74 on August 13, 2012.

Menorah said her father taught at the Kanana Fou Theological Seminary part time while serving as church minister at the CCCAS in Pago Pago.  Rev Sopoaga was also a member of the board of regents of the Kanafou Theological Seminary.  She noted her father also served as  chairman of the ASG Parole Board during the administrations of governors A.P. Lutali and Uifaatali P. Coleman.  “My father always put his work as a church minister first before anything else because of his calling to serve God’s people,” said Menorah, his daughter. “He is a very patient person. When he is ill or sick, he would never admit to it — he always says that he is doing well.”

Simoe describes her husband as a person who talks a lot, was always happy, easy to get along with and treats everyone the same.  Outside of his church and family, Sopoaga had been called upon many times to speak at public and government sponsored events because of the solid messages he delivered to the audience and for the fact he didn’t mince words.  For example, in April 2001 in delivering the Flag Day Church Service sermon, Sopoaga told an audience of more than 300 that he is disturbed by reports of teenage girls who have been impregnated by “heartless men” and teenage daughters who have been impregnated by “heartless stupid fathers”.

Rev. Sopoaga urged the people of American Samoa to set their eyes on Christ “and make sure that your children are safe, well protected from abuse of all kinds. The same goes true, with the abuses against our own women.”  Then a month later, Rev. Sopoaga was one of the invited speakers at the opening of the  First National Women’s Conference.  “Women, stop being satisfied with what and where you are today — get up and provide instructive comments and insightful responses (faasoesa) to the authorities for the general good of the whole,” he declared.

“Please, rock the boat of the church and get yourselves away from the roles you are playing and be able to do more good for the people,” the respected elder implored his audience of primarily women.  “You are not to be eternally on the floor of the church, at the kitchen, raising funds, being women deacons and faletua, and whatever you’re made to do now in the church,” he said.

Funeral services for Rev. Sopoaga are pending and Samoa News extends our condolences to the grieving family.

“O le ata e taula’i i ai le manuia o se aiga.”

L A U G A

Tusi Faitau: Salamo 127 & 128

Matua – Salamo 128:3 & 4:  “E avea lau ava pei o le vine fua tele mai i totonu o lou fale; o lau fanau e pei o tama’i olive e vagavagai lau lao’ai.  Faauta, e faapea ona manuia o le tagata e mata’u i le Alii.”

Manatu Autu: “O le ata e taula‘i i ai le manuia o se aiga.”

Upu Tomua: O upu o le Matua—o le lauga. Ua tautala faa-tama le fai-Salamo i ona moomooga ma sa’afi’afiga mo lona ‘auaiga: “…lau ava pei o le vine fua tele mai i totonu o lou fale; o lau fanau e pei o tama’i olive e vagavagai lau lao’aie faapea ona manuia (o) le tagata e mata’u i le Alii.”

Tama e o le Ekalesia, o fea o i ai sou lagona i ou tiute faa-tama o le aiga?  Silasila foi: Soo se tagata faimalaga i le sami, laueleele ma le ‘ea, e tatau ona iloa le taunuuga o lona faamoemoe—o fea e taunuu i ai.

A o le va o le amataga ma le taunuuga, o le ogaala lea e le o mautinoa, pe i ai se mea e ono tupu mai ai.  O le pogai lea e tatau ai i le tagata faimalaga, ona sailiili po’o fea le ‘auala pito sili ona saogalemu.  O le ata lena o le tagata saili manuia mo le lumana’i, i ana fuafuaga ma manatunatuga a o lei savalia le ala.

E faamanatu mai pea e le Tusi Paia le ala tonu, le ‘auala sa’o e tatau ona uia e le tagata talitonu ma faatuatua i le Atua, aua o le faasinoga lena e le popole ai pe atuatuvale ai i se mea e tupu i le ala—aua e manuia ala o le Atua.  Ua ‘aumai ai i lena ata le tala i le tama o Aperaamo, lea ua ta’ua o le “tama o le au faatuatua.”

Ae o lena faasinoga ua ’aumaia ai faatasi ma mea e tatau ona faataua i le soifuaga faa-tama.  Ua fai lena ma autu o le soifuaga faa-tama; e fai foi lea ma Tulafono o le tama fia manuia lona ‘auaiga:

Tulafono 1:  Tautala i le faamaoni;

Tulafono 2:  Ia fiafia e talatalanoa faatasi;

Tulafono 3:  Tatala le avanoa e talia ai fautuaga;

Tulafono 4:  Ia maua e matua le agaga o le alofa;

Tulafono 5:  Ia i ai le mafutaga a matua ma le fanau;

Tulafono 6:  Ia i ai se lagona o matua ia manuia le fanau.

Manatu #1:  Ia tautala ma le faamaoni, tautala matua i mea tonu.

(a) Afai e le tautala matua i le faamaoni, e le taumate o le a tupu le le-fiafia o le fanau.  E iai taimi e le tautala ai matua i le tonu, ae maise pe a faalilolilo ma nana se tulaga i fanau.

(b) E fai foi ma masani a nisi o matua le ufiufi o uiga moni ma amioga masani i luma o a latou fanau; e pei o nisi o faaupuga:  “Sole, suga, aua lua te faia uiga na ou te le fiafia i ai.”  Peitai ane, o uiga lava na o loo faia pea e le tama ma le tina.

A faamaoni matua i upu e tautala ai, e faapea foi ona mulimuli le fanau, ma tupu mai ai se tulaga manuia i le lumanai.

Manatu #2:  Ia fiafia le tama e talatalanoa faatasi le aiga.

(a) Ia talatalanoa faatasi matua ma le fanau. O iina e fausia ai le olaga soofaatasi o manatu ma mafaufauga taua, aua le faatinoina o mea lelei.   (b) I totonu o le talanoaga faatasi, e mafai ai ona avatu upu apoapoai ma fautuaga faamatua i fanau.  Ae aua nei galo ai iina, e sili ona taua le faatinoga nai lo na o mafaufauga o le loto.    [c] E faatusa lenei fesootaiga o matua ma fanau o se faitotoa o se fale; a leai se faitotoa, e le maua foi se avanoa e mafuta atu ai ma feiloai.

Manatu #3:  Ia i ai se avanoa e talia ai manaoga tatau.

(a) E tupu le fiafia i fanau ina ua talia e matua o latou manaoga tatau.  O le mafuaaga lea o le ola fiafia.  Peitai, e tatau ona talia faatasi ma le faautauta tonu.   (b) O le talia o manaoga tatau o le tagata, o le faamalosia foi lea o taleni ma mea-alofa mai le Atua ua tuuina i le tagata soifua—e faaaogaina ai, e galueaiina ai ma faatino se manaoga lelei.

Manatu #4:  Ia maua e matua le agaga o le alofa atu.

(a) Ia i ai le alofa i le va o matua ma fanau.  E masani ona tupu le le-fefe ma le mimita i fanau, ona o le faalagolago i matua—ina ua mautinoa o se tama, poo se tina e tumu i le agaga alofa.    (b) O uiga ia o se tama, poo se tina, e mafua ai ona tosina atu loto i fanau—e faapea foi i fanau i matua, ona o le alofa ua faatinoina i e alolofa atu i ai.

Manatu #5:  Ia i ai le mafutaga a matua ma le fanau:

(a) E tagi le pepe ona ua i ai se mea ua mana‘o i ai.  A faaupu le lagona o loo iai i le tagi a le pepe, ona faapea lea:  “O oe le tina ma le tama: O fea ‘ea ua oulua o i ai ina ua ou manaomia se fesoasoani?”

Tulafono #6:  Ia i ai se lagona o matua ia manuia le fanau.

Ua taatele faafitauli i tupulaga i nei ona po, ona ua le faataunuuina e matua manaoga tatau o fanau.  Ua tuulafoai nisi o fanau ma ua fai ma tama-tausi a le malo—aua ua leai se tama poo se tina.  A o nisi foi o taimi, ua na ona faatasi i le tino, ae mamao, mamao ese lava le mafaufau ma lagona.  O lona uiga, e le o iai se manatu mamao mo se lumanai manuia o le fanau.

E i ai lagona faapitoa o fanau latou te manaomi’a ai se faasinoga tonu mai matua: e fesili atu ai i le tama, poo le tina mo se tali mai. O le upu moni, e fia maua e fanau se mafutaga talatalanoa ma o latou tama poo le tina.

Tama e, o lau taitaiga lelei ma le tonu e manuia ai lou ‘au aiga.  Afai e galo ia te oe ou tiute tauave faa-tama lelei:  Tama e o le Ekalesia, ia aumaia le faaa’oa’oga ma le faata’ita’iga o se tama-lelei ua ta’ua i afioga a le Atua, e fai ma “ata” e taula’i i ai se manuia lumanai mo lou ‘au aiga i lenei tausaga faale-Aso o Tama i le 2008.

A o ‘oe le tama o le aiga, ia faamausali nei lou faamoemoe pito taua, o Iesu Keriso o lou Ta’imua i mea lelei uma mo le manuia o lou ‘au aiga: Aua na soifua mai o IA o le Alo Pele e toatasi o le Atua le Tama, na auauna ma le faamaoni, na usiusita’i i poloaiga ma faatonuga uma na finagalo i ai le Atua le Tama, na o’o lava ina tuulafoa’iina ai ma inosia se ia o’o i lona maliu i luga o le satauro. A e le’i tumau i le tuugamau.  Na toe soifua mai—o le faailoga ua manumalo le ola i le oti.  Na afio IESU i le lagi e faatasi ma le Atua le Tama; na avea e fai ma Fautua, ina ia faamagaloina a tatou agasala.  O le ata atoatoa lea, ua manumalo le Keriso, o lea ua tatou manumalo faatasi ai—pe a fai tatou te salamo ma faatuatua, i lea Togiola ua uma ona saunia mo le lalolagi agasala.

I le suafa o Keriso Iesu lo tatou Alii.

AMENE.

———————————————————————————————————————

Rev. Emau S. Petaia, F.S.

Leone – 06/15/08

Aso Faailogaina o Tama 2008.

——————————————————————————————————————–

1. 06/15/08:  Leone/taeao – Fathers’ Day ;

2. 06/20/93:  Fort Lewis – Father’s Day;

3. 06/21/87:  Seattle-II.

4. Sunday after Pentecost .

——————————————————————————————————————

Revized for Website:  11/24/10

“Taunuuga o le faamoemoe o le Kerisiano.”

L A U G A

Tusi Faitau:  Feagaiga Tuai —  Kenese 32:22-32;    Feagaiga Fou — Luka 22:39-46

Matua – Kenese 32:26b:  “Ou te le tuuina atu lava oe seia e faamanuia mai ia te a’u.

                  Luka    22:44a:  “Ua puapuaga o ia, ua atili ai lana tatalo.

Manatu Autu: “Taunuuga o le faamoemoe taua o le Kerisiano.”

Faatomuaga:  O le upu tauivi, tauiviga; finau, finauga; tau, taua; tauva, ma le tauvaga:  E tasi lo latou faamoemoe taua—ia maua le manumalo; ia faaeaina i le numera muamua; ia maua le fu’a o le faailoga, ma faapaleina i le pale matagofie ua saunia mo le ua manumalo.

Ua tusia i le Kenese le tala i le faamanuiaga na maua e Iakopo mai le Atua.  E lua ni vaega taua o i lea faamanuiaga: (1) O le aganuu ma tu faa-Isaraelu, e ‘ave le faamanuiaga i le ulumatua o le fanau. (E foliga faapea foi aganuu faa-Samoa).  O Esau ma Iakopo, e toalua lava i laua; e matua Esau, ae ui’i Iakopo; e tatau ona maua le faamanuiaga e Esau.  (2) O le tala na faitauina, ua na o le faamanuiaga i faaupuga.  A o lona faataunuuina moni, lea o le a tatou mafaufau i ai; sa lei faigofie le faatinoga o lenei faamanuiaga.

E faapea foi le tala ua tusia e Luka:  O se tauiviga faigata na faafeagai ma le Alii o Iesu.  Na muamua folafolaina le finagalo o le Atua—o le a fanau mai le tama, e i lona ua le malo.  Ae na faataunuu lea folafolaga i le Feagaiga Fou: Ina ua afio mai le Alo Pele e toatasi o le Atua le Tama i le lalolagi; sa lei faigofie, aua na faafeagai ma faigata ma puapuaga.

O nei tauiviga e faia e le tagata i le lalolagi—e le faaletino, ae faale-Agaga.  Ae ui ina faale-Agaga, ua avea le vaai o mata, faalogo o taliga—o se ‘auala pito faigofie lea e faamalamalama lelei ai i  tagata o le lalolagi le finagalo o le Atua mo le tagata.

MANATU #1:  Tauivi ma teu i le loto, pe tua ini a le lumanai.

Soo se tagata taumafai mo le manumalo, e tatau ona iloa i le mafaufau se “ata” po’o foliga o le mea ua tausinio i ai; a e po’o le a foi le sini o le faamoemoe—pe  i ai se mea e fiafia ai le loto o le ua finau.  O le a le maua se fiafia pe afai ae le manumalo.  E tutupu foi ni lagona e tuufesili ai, ma sailiili i le pogai:  Ai ona ua le lelei ona a’oa’oina—ua le’i lava ni sauniuniga.  Afai e toilalo le ‘autau, e le taumate e to’atele nisi ua uma ai lo latou soifua; ae o e ua totoe, ua avea e fai ma pologa po’o ni pagota.  E tuua’iina le ‘autau toilalo, aua e le’i lava a latou sauniuniga.

Ua toilalo le itu-taua ona ua le lava a’upega; e le taumate ua faatamala le ta’ita’i po’o tagata tau.  O nisi na o mafua’aga ta’atele, e ala ai ona faatoilaloina se ‘autau ua sauniuni mo le taua.

MANATU #2:  Faalogo i upu o le faamanuiaga, mafaufau i ou tiute ma matafaioi.

Afai e lagona i taliga le tala ua aumai, ona fuafua lea i le mafaufau le tulaga e mafai ona faia e le tagata.  O le faatinoina ma lona faataunuuina, e tofu lava le tagata ma lagona eseese—e faalagolago i mea na soifua mai ma le tagata: i lona aiga, i lona atunuu, faapea i le li’o o le mea ua nofo tumau ai; ae maise o e ua latou faifai mea faatasi.

O le iuga po’o le taunuuga o le faamoemoe sili ona taua i le tagata soifua, e le o se tulaga e faia i se aso e tasi, po’o se tausaga e tasi; ae o le soifuaga atoa ma ona tala atu. Faauta i le faamanuiaga na maua e Iakopo, e ese lava mafaufauga faale-tagata, ese fuafuaga mamao faale-Atua ma lona finagalo.

O le faamanuiaga na auala mai i le tauiviga e i ai faigata ma puapuaga; o le faamanuiaga sa auala mai i manatu faaletonu o le tagata, ma togafitiga e fuafuaina i manatu faalotolotolua ma le-mautu. A o lona taunuuga, na faatoa iloa ai e le tagata auauna, e le ose mea e faia ina ia faaleaga i le tagata, ae ia manuia le lumanai mamao, mamao lava o le tagata talitonu ma faatuatua.

O le faamanuiaga e auala mai i le tagata e toatasi (Iakopo), na oo ina faamanuiaina ai i latou uma na tutupu ma ola mai ia te ia.  Na faaigoaina lenei fanauga, o le Fanauga a Isaraelu, o le nuu o le Atua; na tausia e le Atua i la latou faigamalaga mamao, seia o’o ina taunuu i le Nuu folafolaina e tafe ai le meli ma le suasusu—o foliga na o le tagata ua faamanuiaina e le Atua.

MANATU #3:  Aisea e le maua ai le pale o le manumalo?

O se fesili e ono tele i ai ni tali, aua e eseese ala ma mafua’aga ua solomuli ai le to’atele, ma faato’ilaloina ai isi i le matapoto o Satani.  Ae o nisi nei o vaivaiga taatele o loo maua pea i le soifuaga faale-tagata:  O le fiu gofie; o le masalosalo vale, ma le faalotolotolua o manatu; o le augata ma le faapalapala, atoa ma le faatu’utu’u e soso’o ai lava ma le nofonofo.

Ua ou ‘aumaia nei tauiviga e lua e fai ma “ata“ o le soifua auauna ma tautua i le Atua, e ala i le Ekalesia Kerisiano:  (a) tauiviga a Iakopo ma le agelu na suia ai lona igoa—ua le o Iakopo, a e o Isaraelu (o ia o le tupuaga o le Nuu o le Atua);  (b) tauiviga a IESU i ona faigata ma puapuaga na o’o ai i le faataunuuina o le valoaga sa folafolaina mai i le amataga.  Sa lei faigofie i le Alii le faataunuuina o le faamanuiaga ua tuuina mai e lona Tama ia te IA.  Na toetoe ina a faavaivai.  Peitai, o lana toe onosai lava na ia faapea ane ai, “ae ui lava i lea, aua le faia lo’u loto a o lou finagalo.”

O le taunuuga o le faamoemoe, sa amata i faigata ma puapuaga: Na afio mai Iesu Keriso le Alo Pele e toatasi o le Atua le Tama, ina ia toe avatu le tagata ua to’ilalo i le matapoto o Satani.  R ui ina faigata, ae sa le faafiti le Alii o Iesu, na o’o lava ina maliu ai ina ua ta’usalaina, peitai, e leai sana agasala.  Na tanumia o IA i le tuugamau, a e na toe soifua mai ina ua mavae aso e tolu.  Ua afio IESU i le lagi e nofo i le itu taumatau o lona Matai; ua avea ai o IA e fai ma Fautua i le Tama, ina ia faamagaloina agasala a le lalolagi uma.

E moni lava, ia tatou tauivi ina ia tatou manumalo.  Tauivi ma tatalo, finau ma faalagolago i le Atua.  Taofi mau i a’upega o le taua—onosai, faapalepale, mata alofa; aua le faaitaita gofie, faamaoni ma ia manatua lou Alii o Iesu, o lo tatou Taitai sili, tatou te manumalo ai ia Satani ma ana ‘au.

Tupulaga e, o tama ma teine, ia tautuana ma outou.  Faafetai ua maua sa outou malologa i lenei taimi o le tausaga.  O tupulaga, o le faamoemoe lumana’i o aiga, nuu, malo ma atunuu, e o’o lava i le Ekalesia. E tele pea faamanuiaga mo outou i le lumanai, a e ia outou mataala ma ‘alo’aloese i togafiti ma mailei a le alii o le lalolagi, e faaseseina ai outou.

Ia manatua le faavae mautu o le Kerisiano faamaoni: O le mata’u ma ava i le Alii, o le amataga lava lea o le poto. Ona o Keriso Iesu lo tatou Alii.

AMENE.

———————————————————————————————————————

Rev. Emau S. Petaia, F.S.

Leone – 06/08/08

4th. Sunday after Pentecost.

———————————————————————————————————————

1. 06/08/08:  Leone/taeao – 4th. Sunday after Pentecost

2. 09/27/98:  Leone;

3. 06/25/95:  Fort Lewis;

4. 06/25/89:  Seattle-II;

5. 04/27/86:  Seattle-II.

———————————————————————————————————————–

Revized for Website:  11/24/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAU’AVA FAA-SAMOA – Faaauau Pea Itulau #3

UA LAUILOA SAMOA I ANA AGANUU

Ua tatau ona malamalama le to’atele o e ua nonofo ma aumau i fafo atu ma Samoa, e pei o Amerika, Niu Sila, Ausetalia, Siamani, Iapani, Korea, Kanata, ma isi atunuu o le lalolagi: E numera muamua Samoa i ana aganuu i le tele o atunuu malamalama o le lalolagi.  E i ai atunuu o le lalolagi e o’o mai i le aso nei, o lo’o soifua pea i tu fa’a-anamua.

O le uiga o le “numera muamua” o Samoa i le lalolagi:

(1) E leai se aganuu e ta’ua, o “aganuu faa-Amerika” mo tagata maliliu, ua na o “aganuu faa-Initia Amerika”, pe a fai e mafaufau i le taunuu mai o papalagi, o loo nofoia laueleele o Amerika e tagata nonofo tumau ai mai le amataga—o tagata Initia Amerika ia.

(2)  Atonu e talafeagai ona faapea: o “aganuu faa-Papalagi” mo tagata-papa’e pe a maliliu;  po’o “aganuu faa-Aferika” ma tagata-uli; po’o “aganuu faa-Asia”, e aofia ai tagata na tupuga mai i atunuu o Asia (Saina, Iapani, Korea, Filipaina, etc.).

(3)  O le ta’ua o tu ma aga-i-fanua (culture), ua ese’ese lona faamatalaina i atunuu ma lanu, e pei o le—lanu pa’epa’e (papalagi); lanu uliuli (atunuu o Aferika); lanu ‘ena’ena (polenisia); lanu samasama (atunuu Asia); ma le lanu mumu o Initia Amerika).

(4)  O le talafa’asolopito o le lalolagi i le amataga, e le o mautinoa lelei se tupu’aga e tasi o tagata papa’e (papalagi), a e sa ta’ape’ape solo i lau’ele’ele o Europa, pei o Egelani, Rusia, Farane, Siamani, Sepania, ma isi lava atunuu i le konetineta o Europa.

(5)  E iloa lenei talitonuga pe a faitau i le Tusi Paia, i le faatinoina o le nuu o le Atua, e pei ona ta’ua ai Isaraelu ma atunuu o Arapi, ma le tele o atunuu faapaupau.  E aliali mai, sa iloga le lanu uliuli i le atina’eina o le lalolagi-o-tagata, pe a fuafua i taimi o le Tusi Paia.

(6) O le atunuu o Amerika (Iunaite Setete), e pei ona lauiloa i le lalolagi i nei onapo: e leai ni ana tu po’o ni aga-i-fanua tuma’oti; a e ua fefiloi tu faapapalagi, tu faa-Aferika, tu faa-Asia, e le taumate o i ai foi ma sina vaega mai tu ma aganuu faa-Samoa.

(7)  O tala tusitusia faatatau i le amataga o Samoa: E talitonu tagata Samoa, o i latou na tutupu mai lava i le “manava” o le laueleele o Samoa.  O ona tagata, ma lona tuputupu a’e, se ia o’o mai i ona po nei, ua uma ona tofitofi le tagata ma lona tiute tau’ave i totonu o le li’o faale-aiga, faale-nuu, faale-itumalo, se ia o’o lava i le atu-Samoa atoa.

(8)  E o’o mai i nei ona po, o lo’o taumfai pea Samoa e tumau i ana aganuu na amata mai ai.  O le mea lea, e “numera muamua Samoa” i ana tu ma ana aga-i-fanua i le lalolagi malamalama o onaponei.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LAU’AVA FAA-SAMOA

Afai o se maliu e faatino ai faiga faa-Samoa, e mautinoa lelei lava le ese’esega o faatinoga e molimauina e tagata maimoa ma matamata i faiga faa-Samoa, i ana aganuu ma fa’aaloaloga i le taimi o le lau’ava.  O le faatinoga la o le lau’ava faa-Samoa, a e maise lava pe a taualoaina ana aganuu ma fa’aaloaloga faa-Samoa, e i ai lava faiga ua masani ai le atunuu, o iina e iloa ai le “uta ma le tofa”: o lona uiga, o tagata ua masani ma mulimuli i faiga faa-Samoa na faatinoina mai tausaga e tele ua tuana’i; o le faataitaiga:

(1)  A logotala le aiga-potopoto i le faalavelave (maliu), e ao ona faia se faatonuga a le Matai pito maualuga o le aiga. Na te faatonu le aiga-potopoto i le mea e faamaopoopo i ai le aiga atoa, mo le tslanoaina o fuafuaga ma tonu o le lau’ava.

(2)  Afai ua maliu le Matai (ulu o le aiga): o le fanau-tama ma teine faapea le tina, e faatinoina sauniuniga mo le teuteuina o le “tino maliu” o le tama (e.g.: la’ei, pusa, fanua-tanu ma nisi mea e tatau mo le teuteuina o le tino-maliu i lona nofoaga tumau).  A e le gata i lea, e sauniuni foi le tina ma le fanau, aua sa latou fesoasoani e tuuina atu i luma o le Matai ma le aiga-potopoto, aua le lau’ava ma fa’aaloaloga faa-Samoa.

(3)  O le Matai o le aiga-potopoto, o ia lava le ulu o le aiga; e faalagolago foi i ai tonu ma fuafuaga uma, mo le ta’uleleia o le aiga-potopoto.  E le tasi se suafa matai Samoa i totonu o se aiga-potopoto; ma o isi matai o le aiga, e mafai ona fesoasoani ini manatu ma ni mafaufauga i le faafeagai ai ma le faalavelave (maliu), e peiseai e faufautua ma faatupu manatu i fuafuaga e fai faale-aiga potopoto.

(4)  A o’o ina aofia faatasi le aiga-potopoto, e fai sa latou saoga (tupe, toga, po’o nisi lava sauniuniga i le itu i le tino), aua le taliga o paolo ma gafa, o uo ma e masani e fai mai.  Manatua, e lua lava itu ma’oti i le faafeagai o ‘aiga ma paolo: o le itu-tama, ma le itu-tina:  (a)  Ae le tutusa foi faiga, o le uta ma le tofa, i le tele o aiga-potopoto.  O nisi e fa’amaopoopo ‘ese’ese muamua, a e faatasi mulimuli ane ai; a o isi, e sasao faatasi lava.  (e) O le tu’ufa’atasiga o le tamaoaiga ua saunia e le aiga-potopoto, e ma’oti ese lava le fesoasoani mai le fanau ma le tina o le ua maliu, po’o le fanau ma le tama mo le faatinoina o le lau’ava.  E peiseai, e mafai ona faafaigofie le faasoasoaina o se tamaoaiga ua totoe, pe a mae’a le lau’ava ina ua ma’oti vaega eseese ia e pei ona ta’ua i luga: aiga-potopoto, ma e ua faasinotonu i ai le faalavelave (tina ma le fanau, etc.).

O FA’AALOALOGA FAA-SAMOA:  

E fai ma faamoemoe o le tofa mamao nisi o alaga’upu faa-Samoa, e faapea:  “E le pulea mai tua aiga … E le lotea muamua le si’usi’u a e tuu le pogai.”  O le Matai, o le ulu, a e vae ma lima le fanau, faapea le malosi o taulele’a ma tama’ita’i talavou.  O le tina, o ia lava o le faufautua.  O le matai faitogafiti, e lilo nei a e iloa mulimuli ane i se aso; a o le matai faamaoni, e alofa i ona aiga.  E fiafia foi le aiga-potopoto e tautua ana saunoaga, aua le manuia o aiga i le lumana’i—fetausia’i ma nonofo i le fealofani.

O le soifuaga faa-Samoa, e muamua lava le fa’aaloalo.  E fa’amaonia lea tulaga i upu o le gagana Samoa: e tele upu e aofia i lalo o le “vaega faaaloalo”, a e itiiti i nisi vaega tau-le-gagana.  O le tele foi o tu ma gaoioiga faale-tagata, i le faafeagai o le tasi i le isi, e tele lava taaga (movements) faa-Samoa e faatatau i uiga fa’aaloalo o le tagata (faata’ita’iga, o le upu “tulou”—savali ma faano’uno’u).

O le tasi vaega taua o le soifuaga fealoa’i o le tagata Samoa, o le tausiga o “feagaiga” i totonu o le li’o faale-aiga.  Faata’ita’iga: O le va faafeagai o le tuagane ma lona tuafafine.  O lenei “feagaiga tausi”, e le na o se tupulaga e tasi e tau’aveina ai, a e o se tulaga e fa’aauau pea e o’o i le lua, tolu, fa, etc. tupulaga.

O fa’aaloaloga la faa-Samoa, o tu ia ma aga-i-fanua masani i aso faiso’o, ina ia faamanatu mai ai pea i le tagata Samoa ona tiute tau’ave ma matafaioi a le tagata—pe ta’ito’atasi, o le va feagai o matua ma fanau, aiga-potopoto, i totonu o nuu ma alaalafaga, e o’o lava i itumalo ma le atunuu atoa.  Ae le gata i lea, o le tausia lea o le soifuaga pulea o tagata uma, i le va faafeagai o le tasi i le isi.

O AGANUU FAA-SAMOA MA LE TALA LELEI:

Ua sili atu ona faigofie le soifuaga faa-Samoa moni, i le fesootaiga ma le soifuaga faa-Kerisiano, i le ola mafuta faatasi i le li’o faale-aiga Samoa.  O le faamoemoe pito taua o le olaga faa-Samoa, “Ia fetufaa’i le tamaoaiga”.  O lona uiga, ia maua le ola fetufaa’i o mea uma ua maua e tagata ta’ito’atasi—e leai se tagata e mauoloa na o ia, ia leai foi se tasi e mativa na o ia.  O le soifua fiafia e maua i le mafutaga fetausia’i o le tasi i le isi.  E tu’ufa’afeagai lenei faamoemoe o le tagata soifua, ma le tagata e ola to’atasi—le tagata e sa’ili e ia ana lava mea, na o ia lava.  Atonu o le ata lena o le soifuaga o lo’o ola ai tagata o atunuu i sisifo o le lalolagi (western civilization) i onaponei.

Afai e su’esu’e mae’ae’a i le tele o a’oa’oga a le Alii o Iesu, a e maise foi i a’oa’oga mai le ‘au aposetolo, e sili ona latalata le soifuaga mafuta faa-Samoa i le ta’ta’iga mai le Tusi Paia, nai lo le tele o aganuu a isi atunuu o le lalolagi i onaponei.  E leai se mea e lelei atoatoa, e leai foi se mea e leaga atoatoa.  A lelei le tagata, e lelei foi galuega na te faia; a leaga le tagata, e faapea foi ona molimauina le leaga o ana mea e fai.

Peitai, o le faautauta ma le faamaoni, e mafai ona suia ai le leaga i le lelei; o mea mataga foi e mafai ona fai ma vaaiga matagofie, e maua ai le viiga ma le fiafia.  O i latou foi ua ola ma pipi’i atu pea i le soifuaga masani faa-Samoa, e fai pea ma o latou faamoemoe maualuga, le faapea ane: IA faamuamua le Alii le Atua i mea uma, ma ia viia lona Suafa e faavavau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Saunia & Tusia:  Rev. Emau S. Petaia, F.M.M.

“Vaavaai mea aopito sili.”

L A U G A

Tusi Faitau: Luka 10:38-42

Matua – ff.41-42 – “A ua tali atu le Alii ia te ia, ’Mareta e, Mareta e, ua e popole, ma ua pupu lou loto i mea e tele; (42) a o le mea lava e tasi e ao ina ia maua; ua filifilia foi e Maria lea mea lelei, e le ave’eseina ia te ia.’” 

Manatu Autu: “Vaavaai mea aopito sili.”

Faatomuaga:      Ua le o toe pumo’omo’o le lalolagi i nei-ona-po.  Ua le o toe tumau Samoa e pei ona i ai i tausaga e tele ua mavae.  Sa gata mai le vaavaai na o nai motu laiti.  O le sami e si’osi’omia ai, ma le vao i uta e galulue ai, mo le tausiga o le soifua malosi faale-tagata.

O nei aso, ua tele ina galulue i ofisa ma kamupani ia maua ai le tamaoaiga tupe, ma le faaputuga o le ‘oa faale-lalolagi.  Ona ua faapitotasi le malosi o mea faale-tino, ua avea lea ma mea ua manatu ai le toatele:  “E sa’o lava a’u, o lea ua ou manuia; ua lava lea lelei mo lo’u lumana’i.”  Peitai, o lau lava lea vaai; a e mo le toatele, e le o le tulaga lea e tatau ona i ai.

Ona o lena olaga fesesea’i solo o le tagata—i ona manatu ma ona mafaufauga e tele, o lena na fetalai ai Iesu i upu ua fai ma Matua:  “Mareta e, Mareta e, ua e popole, ma ua pupu lou loto i mea e tele; a o le mea lava e tasi e ao ina ia maua; ua filifilia foi e Maria lea mea lelei, e le ave’eseina ia te ia.”

Tatou te faalogo soo i lenei tala i le ‘au uso o Maria ma Mareta; ua na o le tusitala o Luka na tusia, ae leai ni faamatalaga a Mataio, Mareko ma Ioane—e le o mautinoa foi se mafua’aga.  Peitai, ua i ai ni mafaufauga ma manatu o e su’esu’e i le Tusi Paia, e faapea:  Ai ua lava ma totoe upu ua saunoa i ai le Alii, e ‘aumaia ai le feau o loo finagalo le Alii e a’oa’o mai mo le soifuaga manuia o le tagata. Ae se’i o tatou manatunatu atili mo lenei mataupu:

MANATU #1:  E i ai le mea e tasi e moomia e le tagata.

Aisea e maumau ai le ola i le mana’o tele ma le loto tu’inanau?  I le faaputuina o le ‘oa faale-lalolagi?  Aisea lava e faia ai, pe afai e maumau ai le ola o le tagata?

(a) E peiseai ua loto tiga Iesu i ana fetalaiga ia Mareta?  E foliga ua sili ia Maria le nofonofo ma faalogologo i a’oa’oga a Iesu; a e o loo tigaina Mareta i gasese ma tapenapena feau o le aiga!  E le tioa a muimui Mareta.  O le tali a Iesu, e le o sapasapaia ai le tautiga lea o Mareta:  “Mareta…ua pupu lou loto i mea e tele; a o le mea lava e tasi e ao ina ia maua …” E i ai le mea e tasi e moomia! “Ua filifilia foi e Maria lea mea lelei…” O le fesili:  O le a lenei mea sili o loo moomia?  Ae o le a foi lea mea ua filifilia e Maria?

(b) O le mea pito sili mo le soifuaga lumanai o le tagata, o le mea tonu lea na filifilia e Maria i lona loto.  Tagai foi, e maua soo taimi tatou te aai ai ma feinu faale-aiga.  Ae matua itiiti lava taimi tatou te faalogologo ai i Afioga a le Atua, pei ona a’oa’o mai Iesu.  E moni e taua le taumafa i se falaoa; ae le na o le falaoa e ola ai le tagata.  Faafofoga foi i a’oa’oga a Iesu:  “O ia te a’u mea e ‘ai tou te le iloa … O la’u mea e ‘ai, ia ou faia le finagalo o le na auina mai a’u…”  (Ioane 4:32,34).

MANATU #2:  Ua pupu o tatou loto i mea e tele.

O le mea e tasi o loo moomia nei, o Afioga ia a le Atua.  E tele manatunatuga ma mafaufauga i o tatou loto; e uma lenei aso, uma lenei tausaga, ae le mafai ona uma mea e loto i ai le tagata.  Ae afai tatou te le lagona le musumusuga a le Agaga o le Atua i o tatou loto taitoatasi: e le mafai, le mafai lava ona faamalieina o tatou loto i tu’inanau o le lalolagi.

(a) O le mea e tasi o loo moomia, o le Areto (falaoa) o le ola.  O Iesu, o ia lava o le areto a le Atua mo le ola faavavau; na auina mai e le Atua le Tama mo le lalolagi atoa.  O ia o le Upu o le alofa, ina ia tatou alolofa ai i le Atua i o tatou loto, i o tatou manatu ma lo tatou malosi atoa.  O le faatinoga o lea alofa, ua fai ai ma tulafono: “Ia e alofa atu i le lua te tua’oi, e pei o oe lava ia te oe.”

(b) O le Afioga a le Atua—o le ‘Upu e fesootai ai tagata uma.  Ua fetalai le Alii:  “Ia outou muai saili le Atua ma lana amiotonu…”  O le amiotonu a le Atua, o le fesootaiga moni lea faale-fanau a le Atua.  E le mafai ona solosolo lelei le tagata pe a aunoa ma lenei fesootaiga.  A maua le ola fesoota’i, ona faatino lea o le ola fetausia’i, le ola fegalegalea’i, atoa ma le ola e alofa ai le tasi i le isi—o iina e maua ai le ola fiafia ma le ola faafetai.

[c] O le Afioga a le Atua—o Keriso lea ma lona alofa tunoa: le ola ia faamagalo atu, ae le o le fia taui ma sui; o le ola e alofa atu ina ia faalelei le fe’ese’esea’iga, ma mafuta pea faatasi. O le soifua i Afioga a le Atua, ua le na o upu ma faamatalaga, a e o le faatinoga o le mafuta faatasi.

Uso e i la Keriso, o le pogai o le Ekalesia a Iesu Keriso i le lalolagi:  Ia tatou mafuta ai ma ola ai faatasi.  E le gata i a i tatou nei, a e aofia ai ma isi uso-a-tagata.  Ua tatou faifai mea faatasi i le li’o o le Ekalesia Kerisiano—o le sui lava lea o Keriso i le lalolagi.  Ia tatou alolofa le tasi i le isi, aua o le faatinoga lea o le poloaiga mulimuli a le Alii:  “Ia outou fealofani.”

Ae aua nei galo, o loo i ai pea mea pito sili ona taua mo le soifua auauna faamaoni i le Atua:  Ia e iloa Afioga a le Alii.  O Afioga o loo tusia ai ma faamatala le tala i le Faaolataga na saunia e Iesu Keriso:  Na maliu ma tanumia i le tuugafau foa i le papa, a e na toe soifua mai ina ua mavae aso e tolu.  Ua afio o ia i le lagi, e fai ma Fautua i le Atua le Tama, ina ia ola ma manuia le tagata agasala.  I nei ona po, e oo lava i le faavavau.

Tupulaga o tama ma teine, ua mae’a le taumafai o nisi; a e o loo faaauau pea le toatele.  Ia outou manatua lenei mea, o le poto o le mea alofa mai le Atua, aua nei faasili mea i o tatou lava loto, a ia faasili pea le Atua.  Afai e te aoga mo le Alii, o le mea sili lea ona taua, aua o le aano moni lea o a’oa’oga a le Alii o Iesu:  “Ua filifilia foi e Maria lea mea lelei, e le ave’eseina ia te ia.”

Uso e i la Keriso, ia to’a pea lau taga’i i mea pito sili ona taua, aua so ta manuia mo le lumanai.  Ia faaaogaina lou soifua ma o tatou ola, tatou te auauna ai ia Iesu ma lona finagalo.

I le suafa o Iesu Keriso lo tatou Alii.

AMENE.

———————————————————————————————————————

Rev. Emau S. Petaia, F.S.

Leone:  06/01/08

Graduation Week.

———————————————————————————————————————

1. 06/01/08:  Leone/taeao (3rd. Sunday after Pentecost)  [Laugatogi Aoga Faifeau i le afiafi.]

2. 06/11/95:  Fort Lewis;

3. 06/12/88:  Seattle-II.

Revized for Website:  11/23/10

 

“Susulu atu lo outou malamalama.”

L A U G A

Tusi Faitau: Mataio 5:14-16

Matua – f.16 – “Ia faapea ona pupula atu lo outou malamalama i luma o tagata, ina ia latou iloa la outou amio lelei, latou te vivii atu ai i lo outou Tama o i le lagi.”

Manatu Autu: “Susulu atu lo outou malamalama.”

 Faatomuaga:        “Ua fetalai atu le Atua, Ia malamalama; ona malamalama ai lea.”  O upu ia e amataga ai afioga paia a le Atua, e pei ona tusia i le Tusi Paia, (Kenese 1:3).  Ua faailoa mai ai iina le taua o le upu “malamalama” i foafoaga mamana a le Atua.  E muamua mamao lava le faia o le “malamalama”, a e faatoa mulimuli ane ai le Uluai tagata i le faasologa o foafoaga a le Atua i le amataga o le lagi ma le lalolagi.

E mai le Atua le “malamalama”, o le malamalama lea afai e maua e le tagata, ona foliga ai lea o le tagata i le Atua na faia le “malamalama”.  O ai se tagata-valea na te le fia maua lenei “malamalama”?  “O outou, o le malamalama o le lalolagi outou. … Ia faapea ona pupula atu lo outou malamalama i luma o tagata…” (ff.14a, 16a).

Tatou te iloa le malosi ma le vaivai o ma’a o le moliuila, pe a vaavaai i le pupula ma le susulu mai o le malamalama.  I se isi vaaiga faale-mafaufau:  E iloa le malosi o le tagata i foliga o ana galuega ma mea na te faia. Sei o tatou mafaufau atili i lenei mataupu autu: “Susulu atu le malamalama.”

MANATU #1:   Ia pupula atu lou malamalama.

Fetalai Iesu: “Pupula atu lo outou malamalama i luma o tagata..”  O le finagalo o le Atua, ia iloa le tagata—o le Faauluuluga o ana galuega mamana, i le lagi ma le lalolagi na ia faia:

O le uiga o nei upu, “Pupula atu lo outou malamalama i luma o tagata.”  O le “pupula” o le faatusa o galuega-lelei, amio lelei, uiga lelei, ma mafaufauga lelei.  O mea-lelei ia e mafai ona tupu ai le fiafia, e tupu ai le filemu, e tupu ai foi le talitonu pea i le tagata—o loo i ai foliga o le Atua na fai a’i.

O le ata faata’ita’i e tatau ona tatou mulimuli ai, o lea na soifua ma ola ai lo tatou Alii o Iesu.  Sa le’i faafiti i mea faigata ma puapuaga, a e na ia te ia foi le alofa ma le agalelei atu.  “Ia outou o e fai nuu uma ma so’o … ma ia pupula atu lo outou malamalama.”

Na fetalai Iesu, “O outou o le malamalama o le lalolagi…”  O ai “outou”?  O outou le Ekalesia Kerisiano, o soo moni o le Alii.  Ia avea lo outou “malamalama” e faamalamalamaina ai mea pogisa o le olaga nei; ia avea lo outou malosi, lo outou lelei, ma lo outou alofa e manuia ai isi tagata o loo mana’omia lo outou lelei.

Ia faailoa atu mea-lelei ua e maua ma e iloa e ala i lou tamaoaiga, lou malosi, lou mafaufau e faailoa atu ai le alofa ma le agalelei o Iesu Keriso, aua le faaolaina o le tagata agasala..

MANATU #2:  Ia susulu lou malamalama.

“Ina ia latou iloa la outou amio lelei…”  O nisi tagata Kerisiano, ua le mafai ona susulu atu mea-lelei e tusa ma le finagalo o le Alii.  Ua taofiofi mau i le manatu faapito, i le fefe ma le loto-palaai e faasoa atu mea-lelei i tagata o loo mana’omia le fesoasoani.

Na fetalai Iesu, “a e tuu i luga lava o le tuugamoli ia pupula atu ai i e o i le fale uma.” (f.15).  O le finagalo o le Alii, ia aua nei faalafi ma nana lou susulu, a ia faailoa atu i tagata uma.

E iloa le “susulu” i mea-lelei e te faia:  O au galuega lelei e te faia, o upu lelei ma upu matagofie e te a’oa’o atu, o le “susulu malosi” lava lea o loo fia maua mai ia te oe.

MANATU #3:  Ia faailoa lau amio-lelei.

“Latou te vivii atu ai i lo outou Tama o i le lagi.” (f.17b).  Afai e vaivai ma’a o le moli-uila, e le mafai ona mamao lana pupula.  E faapea foi i le tagata Kerisiano ua leai se malosi e pupula atu ai, e le alu mamao sona malamalama.  Ua fetalai Iesu:  “Ia pupula atu ai i e o i le fale uma.”  (f.15b).  O le finagalo o IESU, ia viia le Atua i mea-lelei e faia e ona soo.  Peitai, o le a le mafai ona pupula atu i e o loo i le fale atoa, sei vagana ua i ai le malosi lilo e avatu ai le malamalama.

O le malamalama, o le “malosi” lea ua ia te oe e avatu ai le “talalelei” ia Iesu Keriso lo tatou Faaola.  Afai ua leai se malosi—i lou tamaoaiga, malosi i le tino, ma le poto i le mafaufau— ona leai lea o se aoga ua taua ai i tatou o Kerisiano, aua ua tatou le “susulu atu le malamalama …o la tatou amio-lelei, ina ia latou (le lalolagi le talitonu ma le faatuatua)  vivii atu ai i lo tatou Tama i le lagi.”

O le Ekalesia Kerisiano, o le mafutaga o le fanau a le Atua.  Ua tatou o mai e tapua’i faatasi i le Atua: faitau ma faalogo i afioga folafola a lo tatou Atua.  E ao ona tatou manatunatu ma mafaufau ta’ito’atasi, po’o fea tonu o lou soifua ma lou ola o loo faaalia ai le pupula ma le malamalama o le Atua.   Afai e moni o oe o le Kerisiano, po’o e faasusuluina atu  ‘ea lou “malamalama” ina ia suluia ai e o i le pogisa ma le pouliuli o le agasala?

Uso e ia Keriso, ia tumau i le malamalama, pupula lelei ma susulu atu i e ua leai se malamalama; o i latou ia ua  taotaomia i le tu’inanau o le lalolagi.  Faailoa atu le malamalama moni o Iesu Keriso:  Na afio mai o IA mai le Atua le Tama, ina ia saunia le togiola mo le lalolagi agasala.  Sa inosia ma tuulafoa’iina o ia e tagata; na faamasinoina ua faasala i le oti, a e leai sana agasala.  Na maliu i luga o le satauro, o le faailoa o le tagata-faatauvaa.  Sa tanumia o ia i le manava o le eleele; a e na toe-tu ma soifua mai IESU mai le oti.  O le faailoga lena o le Manumalo o le ola mai le tuugamau.  Na afio o ia i le lagi e saunia le galuega o le Fautua i le Tama, ina ia le fano so’o se tasi e talitonu ma faaatuatua ia te IA, ae maua le ola e faavavau, faavavau lava. AMEN.

——————————————————————————————————————————————

Rev. Emau S. Petaia, F.S.

Leone – 05/25/08 Taeao

——————————————————————————————————————————————-

1. 05/25/08:  Leone/taeao.

2nd. Sunday after Pentecost

Revized for Website:  11/23/10